Bedrijfscontrole

Heeft u een bedrijf in een gemeente uit ons werkgebied? Dan kunnen wij uw bedrijf controleren. Ook andere instanties zoals politie en Rijkswaterstaat controleren uw bedrijf op de naleving van de geldende regels. We werken nauw samen met deze instanties.

In sommige situaties gaan de verschillende handhavingsinstanties gezamenlijk op pad om bedrijven te controleren. Dit kan u veel tijd schelen, doordat alle milieuaspecten dan in één keer gecontroleerd worden. Onze medewerker omgevingsrecht meldt zich vrijwel altijd van te voren bij u aan, zodat u zich op de bedrijfscontrole kunt voorbereiden, in een enkel geval kan hij of zij ook onverwacht bij u voor de deur verschijnen. Wij controleren op milieuregels, bouw-, brandveiligheid- en drank & horecaregels.

Een bedrijfsbezoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie
  • Bedrijfsronde
  • Bespreken van de resultaten
  • Vastleggen resultaten en afspraken

Introductie

De medewerker omgevingsrecht stelt zich eerst voor en geeft een korte uitleg over de controle die gaat plaatsvinden. Hij geeft een toelichting op de regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is, zodat u precies weet waarop gecontroleerd gaat worden. Heeft u hierover vragen dan kunt u gerust om een uitleg vragen. U heeft zelf ook de gelegenheid een toelichting op uw bedrijf te geven. Vergeet nooit veranderingen of uitbreidingsplannen in de bedrijfsvoering te vermelden. Tenslotte zal de medewerker omgevingsrecht de bedrijfsadministratie willen inzien. De medewerker omgevingsrecht is met name geïnteresseerd in afgiftebonnen van (gevaarlijke) bedrijfsafvalstoffen, keuringsrapporten en jaarverbruikgegevens van nutsbedrijven. De jaarverbruiksgegevens van nutsbedrijven gebruiken wij om uw energieverbruik te beoordelen en de besparingsmogelijkheden te inventariseren.

Bedrijfsronde

Na de introductie loopt u samen met de medewerker omgevingsrecht door uw bedrijf. De medewerker omgevingsrecht wil in het kader van de bedrijfsvoering alle activiteiten zien. Hij maakt putjes en kasten open, bekijkt voorzieningen en installaties, hij controleert of u uw afvalstoffen gescheiden bewaart, enz. Dit zijn slechts voorbeelden van controleaspecten. De controles zullen voornamelijk gericht zijn op veiligheid (voor de leefomgeving), bescherming van het milieu en energiebesparingsmogelijkheden.

Bespreken van de resultaten

Na afloop van de bedrijfsronde bespreken jullie samen de resultaten van de milieucontrole. Hierbij wordt ingegaan op eventuele geconstateerde overtredingen en gesignaleerde bedrijfsveranderingen. De medewerker omgevingsrecht legt uit hoe u de overtredingen kunt beëindigen en hoe u de bedrijfsveranderingen bij de omgevingsdienst kunt melden. Daarna wordt in overleg besproken binnen welke termijn u de overtredingen beëindigt. Voor het vaststellen van de termijnen wordt een handhavingsprotocol gehanteerd. Regionaal zijn hier vaste afspraken voor gemaakt, maar soms kan de milieu inspecteur hier gemotiveerd van afwijken. Wanneer ernstige overtredingen geconstateerd worden, kan ook direct handhavend worden opgetreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opmaken van een proces-verbaal of het onmiddellijk stopzetten van een activiteit binnen uw bedrijf.

Vastleggen van de resultaten en afspraken

De resultaten van de controle en de gemaakte afspraken legt de medewerker omgevingsrecht in een brief vast. Wilt u op deze brief reageren dan is dat altijd mogelijk. U kunt dit schriftelijk of mondeling doen.