Omgevingsvergunning


Start u een bedrijf, of wilt u een verandering aan uw bedrijf aanbrengen of bent u van plan iets te bouwen of slopen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen? Doe dan een vergunningcheck via het Omgevingsloket. U kunt hier ook direct uw vergunning aanvragen en online volgen wat de stand van zaken is van uw aanvraag. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD-account nodig.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor (een combinatie van) de volgende activiteiten:

 • Bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties
 • Sloopwerkzaamheden
 • Werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde
 • Werkzaamheden in beschermde natuurgebieden
 • Bevestiging alarm aan bedrijfspand
 • Ontheffing Flora- en faunawet
 • Maatregelen brandveiligheid in gebouwen
 • Aanleg inrit of uitrit
 • Bomenkap
 • Milieubelasting van uw bedrijf
 • Verbouwing of sloop van beschermde monumenten

Waarom de omgevingsvergunning?

Vroeger moest u verschillende vergunningen aanvragen. Als u bijvoorbeeld een kapvergunning, een sloopvergunning en een bouwvergunning nodig had, moest u die alle drie apart aanvragen. Dat hoeft nu niet meer. De omgevingsvergunning zorgt voor minder administratieve lasten, kortere procedures en voorschriften die op elkaar zijn afgestemd. Kortom een verbetering van de dienstverlening aan bedrijven en burgers.

Wie doet wat?

Aanvragen via het Omgevingsloket worden doorgestuurd naar het bevoegd gezag, de instanties die de aanvraag in behandeling nemen. Achter de schermen gaan zij gezamenlijk aan de slag. Namens de gemeente Zandvoort zijn wij voor de gehele omgevingsvergunning bevoegd gezag en behandelen wij uw complete aanvraag. Alle verleende omgevingsvergunningen voor Zandvoort hebben inzichtelijk gemaakt op een digitale kaart. Voor de overige gemeenten behandelen wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu en werken wij, voor de afhandeling van uw aanvraag, samen met de gemeente. Voor alle gemeenten in ons werkgebied voeren wij de milieutaken uit, die voortvloeien uit de Wet milieubeheer.

Gaat u een bedrijf oprichten of veranderen?

Wanneer u een bedrijf wilt oprichten of veranderen, adviseren wij te starten bij de Activiteitenbesluit Internetmodule. De AIM is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

Door de vragen in deze online module te beantwoorden, checkt u of een vergunning of melding nodig is, krijgt u inzicht in milieuregels en maatregelen en kunt u direct online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Wij adviseren u graag. Neem vooraf contact met ons op. Indien nodig komen wij bij u langs om samen met u de aanvraag door te lopen. Door vooraf contact met ons op te nemen, zorgt u ervoor dat u later in het traject niet tegen verrassingen aanloopt. U kunt dit vooroverleg voorbereiden door een aantal documenten klaar te leggen:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een tekening van uw bedrijf
 • een tekening van de omgeving van uw bedrijf
 • een bodemonderzoeksrapport (indien aanwezig)
 • een geluidsonderzoeksrapport (indien aanwezig)
 • een energieonderzoek (indien aanwezig)

Gaat u bouwen of verbouwen?

Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Het indienen van een melding volstaat in dit geval. In sommige gevallen is het nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. U controleert dit via het Omgevingsloket Online. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. In een aantal gevallen geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een grote afwijking van het bestemmingsplan, of als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen of bij een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u 1 of meer tekeningen nodig. Daarop laat u zien:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • de lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • de principedetails (gegevens over het uiterlijk van het gebouw)
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • de technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag.

Procedure omgevingsvergunning

De tijd die nodig is om uw aanvraag te af te handelen is afhankelijk van uw vergunning. Bij een reguliere procedure behandelen wij de aanvraag binnen acht weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag ook met 6 weken worden verlengd.

Bezwaar & beroep

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Omgevingsloket online

Wetchecker

De Wetchecker Energiebesparing voor bedrijven is een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met deze Regelhulp checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Beantwoord alle vragen en binnen vijf minuten weet u op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen.