Omgevingsvergunning


Start u een bedrijf, of wilt u een verandering aan uw bedrijf aanbrengen of bent u van plan iets te bouwen of slopen? Dan moet u hier mogelijk een vergunning voor aanvragen. Een vergunning kent verschillende aspecten. Het kan gaan om bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Voor het digitaal aanvragen van een (omgevings)vergunning heeft u een DigiD-account nodig. Aanvragen gaan vanaf januari 2024 via het digitale landelijke Omgevingsloket. Hier kunt u ook online volgen wat de stand van zaken is van uw aanvraag.

Wanneer moet ik als bedrijf een milieu- of omgevingsvergunning aanvragen?

Wanneer een milieu vergunning aanvragen?

Milieuregels voor bedrijven staan vanaf januari 2024 in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Daarvoor stonden deze regels in het Activiteitenbesluit. In het digitale landelijke Omgevingsloket kunt u dus nagaan welke milieuregels er voor de werkzaamheden van uw bedrijf gelden én of u een (omgevings)vergunning nodig heeft.

Voor enkele bedrijven gelden algemene milieuregels

Een aantal type bedrijven worden niet genoemd in het Bal. Bijvoorbeeld bedrijven in de detailhandel en horeca.  Voor deze bedrijven gelden de algemene milieuregels in het omgevingsplan van gemeenten.

Wij helpen u graag

Wij adviseren u graag. Neem vooraf contact met ons op. Indien nodig komen wij bij u langs om samen met u de aanvraag door te lopen. Door vooraf contact met ons op te nemen, zorgt u ervoor dat u later in het traject niet tegen verrassingen aanloopt. U kunt dit vooroverleg voorbereiden door een aantal documenten alvast bij de hand te hebben:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een tekening van uw bedrijf
 • een tekening van de omgeving van uw bedrijf
 • een bodemonderzoeksrapport (indien aanwezig)
 • een geluidsonderzoeksrapport (indien aanwezig)
 • een energieonderzoek (indien aanwezig)

Wanneer een omgevingsvergunning aanvragen voor bouwen of verbouwen?

Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Het indienen van een melding volstaat in dit geval.

In sommige gevallen is het nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. U controleert dit via ook via het digitale landelijke Omgevingsloket.

Reguliere of uitgebreide procedure

Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. In een aantal gevallen geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een grote afwijking van het bestemmingsplan, of als het bouwwerk moet voldoen aan bepaalde milieueisen of bij een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Wat kunt u vooraf regelen?

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u één of meer tekeningen nodig. Daarop laat u zien:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • de lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • de principedetails (gegevens over het uiterlijk van het gebouw)
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • de technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag.

Procedure bij aanvraag omgevingsvergunning

De tijd die nodig is om uw aanvraag af te handelen hangt van uw vergunning af.

 • De reguliere (gewone) procedure is het uitganspunt. Bij een gewone procedure behandelen wij de aanvraag binnen acht weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met zes weken.
 • Op diverse plaatsen in de Omgevingswet en in artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit staat wanneer de uitgebreide procedure geldt. Bij de uitgebreide procedure is de beslistermijn zes maanden. Deze mag ook met zes weken worden verlengd.

Bezwaarschrift en beroep aantekenen

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak, dan kunt u beroep aantekenen bij de Rechtbank. Daarna is ook nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen zes weken. Daarna is ook nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.