Gevaarlijke stoffen en risicovolle bedrijven

De regelgeving met betrekking tot externe veiligheid is veranderd en tolereert minder risico’s. Een belangrijk besluit in dit opzicht is het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het doel van dit besluit is om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen, tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

De hoofdpunten uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) dat sinds 2004 van kracht is, leest u op de website van InfoMil, het Kenniscentrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&E). Met de Bevi zijn de risiconormen voor externe veiligheid voor bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.

Daarnaast kennen we de Regeling externe veiligheid (Revi). Deze regeling strekt tot uitvoering van het Bevi. Het Bevi heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Meer lezen over de onderwerp van op de website van InfoMil, pagina Bevi/Revi.

Geen vrije vestiging risicovolle bedrijven

Bedrijven als chemische fabrieken en tankstations werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het zijn 'risicovolle bedrijven' die aan strenge veiligheidsregels moeten voldoen .Als er een ongeluk gebeurt bij een risicovol bedrijf, kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Bijvoorbeeld bij een brand of een explosie. Dit kan zeer schadelijk zijn voor de omgeving van het bedrijf.

Daarom mogen risicovolle bedrijven zich niet overal vestigen. Ze mogen bijvoorbeeld niet in een gebied staan waar veel mensen wonen of werken. Dus niet in een woonwijk, bij een ziekenhuis of een school. Dit staat in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Gemeenten en provincies kunnen met Bevi bepalen of er in de buurt van het bedrijf kan worden gebouwd.

Risico op zware ongevallen

Bedrijven die risico lopen op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo'99). Daarin staan extra veiligheidsmaatregelen voor deze bedrijven, zoals opleidingseisen en noodplannen. Elk jaar verschijnt een lijst van bedrijven die onder het Brzo'99 vallen. Het programma 'Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) Risicobeheersing Bedrijven' stelt deze lijst samen. (Bron: website Rijksoverheid)