Vuurwerk


Verkoopt u, of slaat u vuurwerk op, of heeft u plannen om dit te gaan doen? Dan moet u aan allerlei voorwaarden voldoen. Via deze pagina infomeren wij u over:

- Starten met opslaan/verkopen van vuurwerk
- Controle bij bedrijven
- Controle via zelfchecklist
- Factsheet veelgemaakte overtredingen
- Uitgangspuntendocument
- Vuurwerkbesluit
- Kleefmagneten
- Fop- en schertsvuurwerk
- Aanvoer vuurwerk

Namens alle gemeenten in ons werkgebied houden wij toezicht op de opslag en verkoop van vuurwerk. Dat betekent dat wij rond de jaarwisseling, tijdens de verkoopperiode, alle (nu: 39 bedrijven bezoeken in ons werkgebied, waar vuurwerk wordt opgeslagen en verkocht. Wij zien dan onder andere toe op de naleving van de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit.

Ga direct naar de zelfchecklist.

"Complimenten hoe er de laatste jaren gecontroleerd wordt. Er is fijn contact met de controleurs, de vragenlijst is een aanwinst. Naar mijn gevoel zorgen we samen dat alles zo veilig mogelijk verloopt." - Martin van Eijk, Makado vuurwerk & Verf en wonen Martin van Eijk, Purmerend

Starten met opslaan/verkopen van vuurwerk

Wanneer u van plan bent om vuurwerk te gaan verkopen of op te slaan, controleer dan als eerste of het bestemmingsplan, voor de locatie die u op het oog heeft, dit toestaat. In sommige gevallen heeft u ook een speciale verkoopvergunning van de gemeente nodig. Als u eenmaal toestemming heeft van de gemeente, dan adviseren wij u om met ons contact op te nemen. Samen kijken wij dan wat er nodig is om vuurwerk op te slaan en te verkopen. U dient dan namelijk een Uitgangspuntendocument (UPD) te laten opstellen door een erkend bureau. Hierna moet u een melding indienen in het kader van het Activiteitenbesluit en het Vuurwerkbesluit. Wij handelen deze meldingen af.

Mocht u bijzondere aanpassingen als kleefmagneten willen aanbrengen, dan dient u een nieuw Uitgangspuntendocument op te laten stellen en zult u ook een nieuwe melding moeten indienen. Wij zullen dan een maatwerkprocedure starten om u toestemming te verlenen.

Wij raden u aan om op tijd contact met ons op te nemen. Zo voorkomt u onnodige investeringen of verrassingen tijdens ons jaarlijkse controlebezoek.

In 2016 maakte de regionale omroep 251tv een reportage tijdens een van onze vuurwerkcontroles. De reportage geeft een goed beeld van onze werkwijze en de samenwerking met ondernemers daarin.

Controle bij bedrijven

Bij een gedeelte van de bedrijven voeren wij voor het verkoopseizoen een controle uit om te zien of de rapportages van de inspectie instellingen en de meldingen van de bedrijven overeenkomen met de werkelijkheid. Deze en de overige bedrijven kunnen zichzelf ook controleren via de zelfchecklist. Rond de jaarwisseling, tijdens de verkoopperiode, bezoeken we wel alle bedrijven waar vuurwerk wordt opgeslagen en verkocht. Wij zien dan onder andere toe op de naleving van de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Omdat wij ondernemers vooraf hebben geïnformeerd over veel gemaakte overtredingen, geven we tijdens controles geen waarschuwing meer af voor deze overtredingen, maar treden we direct strafrechtelijk op.

Onze strengere aanpak met meer verantwoordelijkheid bij de ondernemer betaalt zich uit. Afgelopen jaren daalde het aantal bedrijven waarbij wij overtredingen constateerden. Ook het aantal bedrijven dat zelfstandig de benodigde gegevens toestuurt is opgelopen tot ruim 90%!

Controle via zelfchecklist

Wij willen de verantwoording meer en meer terugleggen bij de ondernemer zelf. Hiertoe hebben wij een zelfchecklist opgesteld. Door deze checklist in te vullen, kan een ondernemer direct zien of zijn bedrijf voldoet aan de artikelen en voorschriften uit het Vuurwerkbesluit en of hij dus klaar is voor het vuurwerkseizoen. Door de aanpak met de zelfchecklist, controleren wij vuurwerkverkooppunten in het voorseizoen nog slechts steekproefsgewijs. Bedrijven die in het verleden hebben aangetoond dat de naleving van de geldende regelgeving blijvend is geborgd, zijn op deze wijze minder tijd kwijt aan toezicht en handhaving. Bij bedrijven waar wij herhaald moeten waarschuwen, zullen wij eerder en strenger optreden in geval van overtredingen. Een aanpak waar ondernemers positief op reageren. Een ander voordeel van deze aanpak is dat het ondernemers, maar ook ons, een forse tijdsbesparing oplevert.

Factsheet veelgemaakte overtredingen

We willen, samen met u voorkomen, dat vlak voor de verkoopdagen de verkoop van uw vuurwerk in gevaar komt, omdat bijvoorbeeld voorzieningen niet in orde zijn. Daarom hebben wij alle veel gemaakte overtredingen verzameld in een factsheet. In deze factsheet hebben wij aangegeven hoe bedrijven met de voorschriften dienen om te gaan en hoe zij deze voorschriften moeten interpreteren. Deze factsheet updaten wij elk jaar.

vuurwerkopslag

Uitgangspuntendocument

Het Uitgangspuntendocument (UPD) is het document waarin de uitvoering van de brandbeveiligingsinstallatie is beschreven. Dit document is de basis van de voorzieningen die getroffen moeten worden om vuurwerk te kunnen opslaan en verkopen. Een bedrijf kan pas beginnen met de bouw als wij dit UPD, in samenspraak met de regionale brandweer, hebben goed gekeurd. Ook als een bedrijf wijzigingen gaat aanbrengen in de bedrijfsvoering en een nieuwe melding moet doen in het kader van het Vuurwerkbesluit is er vaak een nieuw of gewijzigd UPD noodzakelijk.

Het UPD heeft een geldigheid van vijf jaar. Hierna dient het opnieuw getoetst te worden, aan de dan geldende regels ten aanzien van brandbestrijdingsinstallaties, door een hiervoor erkend bedrijf. Als ondernemer bent u verantwoordelijk om voorafgaand aan het vuurwerkseizoen te controleren of het UPD nog steeds geldig is. Let erop dat het niet is toegestaan om installaties aan te leggen of te veranderen zonder een goedgekeurd UPD.

Stuur een nieuw, gewijzigd of geactualiseerd UPD of de 5-jaarlijkse toetsing van een UPD altijd ruim van te voren naar ons toe, zodat wij voldoende tijd hebben om deze te beoordelen en (indien nodig) advies te vragen aan de brandweer. Van onze bevindingen krijgt u altijd schriftelijk bericht. Dit bericht heeft u als ondernemer weer nodig om aan de inspectie instelling te laten zien dat wij akkoord zijn met uw UPD of de toetsing daarvan.

Vuurwerkbesluit

Het Vuurwerkbesluit heeft tot doel de lasten voor overheid en bedrijfsleven zo veel mogelijk te verminderen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het beschermingsniveau. In dit besluit zijn alle zaken geregeld op het gebied van vuurwerk. Zo regelt het Vuurwerkbesluit naast de opslag en verkoop van vuurwerk ook onder andere de afsteekperiode, de afsteektijd, de verkoopdagen en de leeftijd waarop vuurwerk gekocht mag worden. Bedrijven die vuurwerk willen gaan opslaan en verkopen dienen een melding te verrichten in het kader van het Vuurwerkbesluit of een Omgevingsvergunning (meer dan 10.000 kilogram) aan te vragen. Tevens dienen deze bedrijven te beschikken over een Uitgangspuntendocument dat door ons is goedgekeurd.

Kleefmagneten

Op grond van het Vuurwerkbesluit is het mogelijk gemaakt om het gebruik van kleefmagneten toe te staan. Dit zijn elektrisch aangestuurde magneten die deuren in geopende toestand vastzetten. Iets wat zonder deze voorzieningen verboden is. Bij het wegvallen van het elektrische signaal worden de deuren weer vrijgeven waardoor deze dichtvallen.

Kleefmagneten hebben een negatief effect op de compartimentering en daarmee op de brandwerendheid binnen de inrichting. Zolang de deur van een (buffer)bewaarplaats (speciaal gebouwde opslagplaats voor het vuurwerk) open staat, is sprake van een grotere zuurstoftoevoer bij een calamiteit, waardoor de kans groter is dat de calamiteit onbeheersbaar wordt. Dit is ook de reden dat wij terughoudend zijn in de toepassing ervan. Kleefmagneten zijn daarnaast alleen onder aanvullende eisen (maatwerk) toegestaan.

Wij zullen vooraf beoordelen in hoeverre de brandbeveiligingsinstallatieinstallatie (sprinkler) hierop is uitgerust. Daarnaast beoordelen wij in hoeverre een domino-effect kan ontstaan door ontsnappend brandend vuurwerk via de openstaande deur. Wanneer wij de kleefmagneten toestaan, stellen wij door middel van maatwerkvoorschriften eisen aan de wijze waarop de deuren worden aangestuurd en dat de sturing fail-safe moet zijn. Tevens kunnen wij aanvullende eisen stellen om tot een vergelijkbaar veiligheidsniveau te komen.

Wilt u kleefmagneten toepassen? Dan heeft u hier vooraf toestemming voor nodig. U vraagt dit aan bij ons. Wij zullen u wel vragen om het UPD te wijzigen of opnieuw op te stellen.

Fop- en schertsvuurwerk

In ons verzorgingsgebied wordt steeds meer categorie F1 vuurwerk (vroeger; fop- en schertsvuurwerk) verkocht door bedrijven die voorheen geen vuurwerk verkochten. Categorie F1 vuurwerk is consumentenvuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis. Bedrijven mogen dit vuurwerk het gehele jaar in huis hebben en verkopen. Veel minder bekend is dat bedrijven die dit doen zich wel dienen te melden in het kader van het Activiteitenbesluit en het Vuurwerkbesluit net als de bedrijven die het zwaardere consumentenvuurwerk verkopen. Op de meldingsplicht na, zijn er weinig voorschriften van toepassing op categorie F1 vuurwerk. Pas als er meer dan 200 kilogram in de inrichting aanwezig is moet de opslag aan dezelfde eisen voldoen als gewoon vuurwerk. Dit komt echter zelden voor bij de verkooppunten voor categorie F1 vuurwerk.

Aanvoer vuurwerk

Wanneer u vuurwerk wilt laten afleveren bij uw vuurwerkverkooppunt, hoeft u geen rekening te houden met een routeplicht. Wel is er in sommige gevallen een bijzondere toestemming noodzakelijk voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op voor het publiek toegankelijke plaatsen binnen de bebouwde kom. Deze bijzondere toestemming heeft u nodig op grond van de ADR.

In specifieke gevallen, het gaat hier dan om professioneel vuurwerk, gelden nog wel aangewezen routes. Zie hiervoor ons pagina over vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor de vier IJmondgemeenten en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort verlenen wij de bijzondere toestemming. Voor de overige gemeenten binnen ons verzorgingsgebied dient u deze bijzondere toestemming aan te vragen bij de burgemeester van de betreffende gemeente. Vaak wordt deze bijzondere toestemming aangevraagd door de leverancier van het vuurwerk. Echter gaat u zelf grote hoeveelheden vuurwerk vervoeren tussen uw verschillende vestigingen of haalt u het zelf op bij de leverancier dan dient u deze bijzondere toestemming zelf aan te vragen.  Zie ook hiervoor onze pagina vervoer van gevaarlijke stoffen.