Vuurwerk


Nieuwe regelgeving vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Ga voor meer informatie over de (verschillen tussen de oude en) nieuwe wetgeving naar de Handreiking brandbeveiliging vuurwerk van het Informatiepunt Leefomgeving.

Vul zelfchecklist in en lees de factsheet

Vanaf 1 januari 2024 doet u melding bij het nieuwe landelijke Omgevingsloket

Als toezichthouder en handhaver, leggen wij geheel volgens de landelijke ontwikkelingen de verantwoording meer en meer terug bij de ondernemer. Door het invullen van de zelfchecklist kunt u als ondernemer direct zien wanneer u voldoet aan de artikelen en voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Zo controleert u zelf of u klaar bent voor het volgende vuurwerkseizoen.

Toezichtcontroles verkooppunten vuurwerk

Wij houden toezicht op de opslag van vuurwerk en controleren verkooppunten in ons werkgebied. Dat betekent dat wij rond de jaarwisseling, tijdens de verkoopdagen, alle verkooppunten waar (consumenten)vuurwerk wordt opgeslagen en/of verkocht, bezoeken. Daarbij zien wij toe op de naleving van de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit.

Vooraf informeren over veelgemaakte overtredingen

Wij informeren ondernemers vooraf over veel gemaakte overtredingen. Daarom geven wij tijdens controles geen waarschuwingen meer af, maar treden direct strafrechtelijk op. Onze strengere aanpak, waarbij de verantwoordelijkheid meer bij de ondernemer ligt, werpt zijn vruchten af. Afgelopen jaren daalde in ons werkgebied het aantal bedrijven waar overtredingen zijn geconstateerd. Het aantal bedrijven dat zelfstandig de benodigde gegevens toestuurt is opgelopen tot ruim 90%!

Vóór het verkoopseizoen

Vóór het verkoopseizoen voeren wij bij een gedeelte van de bedrijven in ons werkgebied een vóórcontrole uit: Komen de rapportages én meldingen nog overeen met de werkelijkheid.

Deze aanpak maakt het voor ons mogelijk om vuurwerkverkooppunten in het voorseizoen steekproefsgewijs te controleren. Ondernemers die al eerder hebben aangetoond dat de naleving van de geldende regelgeving blijvend is geborgd, zijn op deze wijze minder tijd kwijt aan toezicht en handhaving. Bij ondernemers waar wij herhaald moeten waarschuwen, treden wij eerder en strenger op in geval van overtredingen. Een aanpak waar ondernemers positief op reageren. Ander voordeel: deze aanpak levert voor beide partijen een forse tijdsbesparing op.

Het aanscherpen van de Wet- en regelgeving is onder andere gebeurd naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede in 2002.

Voorwaarden voor verkoop en opslag

Bestemmingsplan en verkoopvergunning

  • Bent u van plan vuurwerk te gaan verkopen of opslaan, controleer dan als eerste of het bestemmingsplan voor de locatie die u op het oog heeft, dit toestaat.
  • In sommige gevallen heeft u ook een speciale verkoopvergunning van de gemeente nodig. Heeft u toestemming van de gemeente, neem dan contact op met ODIJmond. Samen kijken wij dan wat er nodig is om vuurwerk op te slaan en te verkopen.
  • U moet bijvoorbeeld een Uitgangspuntendocument (UPD) laten opstellen door een erkend bureau. het UPD gaat over de brandveiligheid. Daarna is het ook verplicht een melding te doen. Vanaf 1 januari 2024 gaat dat via het landelijke Omgevingsloket. Wij handelen deze meldingen af.
  • Mocht u bijzondere aanpassingen willen aanbrengen, bijvoorbeeld kleefmagneten (elektrisch aangestuurde magneten die deuren in geopende toestand vastzetten) dan moet u een nieuw UPD laten opstellen en weer een melding indienen. Wij starten dan een zogenaamde maatwerkprocedure voor de beoordeling van uw aanvraag.

Neem in alle gevallen op tijd contact met ons op. Zo voorkomt u onnodige investeringen of verrassingen tijdens ons jaarlijkse controlebezoek.

Vervoer over de weg en veiligheid

Wanneer u vuurwerk wilt laten afleveren bij uw vuurwerkverkooppunt, hoeft u geen rekening te houden met een routeplicht. Wel is er in sommige gevallen een bijzondere toestemming noodzakelijk voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op voor het publiek toegankelijke plaatsen binnen de bebouwde kom. Deze bijzondere toestemming heeft u nodig op grond van de ADR.

In specifieke gevallen, zowel bij consumenten - als bij professioneel vuurwerk, gelden nog wel aangewezen routes. Zie hiervoor ons pagina over vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort verlenen wij deze bijzondere toestemming. Voor de overige gemeenten binnen ons werkgebied gaan deze aanvragen via de burgemeester van de betreffende gemeente. Vaak wordt deze bijzonder toestemming aangevraagd door de leverancier van het vuurwerk. Echter gaat u zelf grote hoeveelheden vuurwerk vervoeren tussen uw verschillende vestigingen of haalt u het zelf op bij de leverancier, dan dient u deze bijzondere toestemming zelf aan te vragen. Zie ook hiervoor onze pagina vervoer van gevaarlijke stoffen.

Uitgangspuntendocument: Brandveiligheid

In het Uitgangspuntendocument (UPD) staat de uitvoering van de brandbeveiligingsinstallatie beschreven. Dit is de basis van de voorzieningen die getroffen moeten worden om vuurwerk te kunnen opslaan en verkopen. Een bedrijf kan pas beginnen met de bouw als wij dit UPD, in samenspraak met de regionale brandweer, hebben goed gekeurd. Ook als een bedrijf wijzigingen gaat aanbrengen in de bedrijfsvoering en een nieuwe melding moet doen in het kader van het Vuurwerkbesluit is er vaak een nieuw of gewijzigd UPD noodzakelijk.

Het UPD is vijf jaar geldig. Hierna dient het opnieuw getoetst te worden, aan de dan geldende regels ten aanzien van brandbestrijdingsinstallaties, door een hiervoor erkend bedrijf.

U moet als ondernemer voorafgaand aan het vuurwerkseizoen controleren of het UPD nog steeds geldig is. Let op: het is niet toegestaan installaties aan te leggen of te veranderen zonder een goedgekeurd UPD.

Stuur op tijd uw nieuwe, gewijzigde of geactualiseerde UPD of de 5-jaarlijkse toetsing naar ons toe, zodat wij voldoende tijd hebben om deze te beoordelen en (indien nodig) advies te vragen aan de brandweer. Van onze bevindingen krijgt u altijd schriftelijk bericht. Dit bericht heeft u als ondernemer weer nodig om aan de inspectie instelling te laten zien dat wij akkoord zijn met uw UPD of de toetsing daarvan.

Fop- en schertsvuurwerk

In ons werkgebied wordt steeds meer categorie F1 vuurwerk (vroeger; fop- en schertsvuurwerk) verkocht door bedrijven die voorheen geen vuurwerk verkochten. Categorie F1 vuurwerk is consumentenvuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis. Bedrijven mogen dit vuurwerk het gehele jaar in huis hebben en verkopen.

Altijd melding doen

Let op! U moet wel altijd een melding indienen. Vanaf 1 januari 2024 gaat dat via het landelijke Omgevingsloket, net als de bedrijven die het zwaardere consumentenvuurwerk verkopen. Op de meldingsplicht na, zijn er op categorie F1 vuurwerk weinig voorschriften van toepassing. Pas als er meer dan 200 kilogram in de inrichting aanwezig is moet de opslag aan dezelfde eisen voldoen als gewoon vuurwerk. Dit komt echter zelden voor bij de verkooppunten voor categorie F1 vuurwerk.

Kleefmagneten

Kleefmagneten zijn elektrisch aangestuurde magneten die deuren in geopende toestand vastzetten. Bij het wegvallen van het elektrische signaal worden de deuren weer vrijgeven waardoor deze dichtvallen. Zonder deze voorzieningen zijn magnetische deuren niet toegestaan. Het Vuurwerkbesluit maakt het mogelijk kleefmagneten toe te staan.

Terughoudend beleid

  • Kleefmagneten hebben een negatief effect op de compartimentering en daarmee op de brandwerendheid binnen de inrichting. Zolang de deur van een (buffer)bewaarplaats (speciaal gebouwde opslagplaats voor het vuurwerk) open staat, is sprake van een grotere zuurstoftoevoer bij een calamiteit, waardoor de kans groter is dat de calamiteit onbeheersbaar wordt. Daarom zijn wij terughoudend in de toepassing van kleefmagneten. Zij zijn ook alleen onder aanvullende eisen (maatwerk) toegestaan.
  • Vooraf beoordelen wij in hoeverre de brandbeveiligingsinstallatie (sprinkler) hierop is uitgerust.
  • Ook beoordelen wij in hoeverre een domino-effect kan ontstaan door ontsnappend brandend vuurwerk via de openstaande deur.
  • Wanneer wij de kleefmagneten toestaan, stellen wij door middel van maatwerkvoorschriften eisen aan de wijze waarop de deuren worden aangestuurd en dat de sturing fail safe moet zijn. Daarnaast kunnen wij aanvullende eisen stellen om tot een vergelijkbaar veiligheidsniveau te komen.
  • Wilt u kleefmagneten toepassen, dan heeft u hier vooraf toestemming voor nodig. Vraag dit tijdig bij ons aan. U moet hiervoor wel het UPD wijzigen of opnieuw opstellen.