Vuurwerk


Toezicht en controle verkooppunten

Namens alle gemeenten in ons werkgebied houdt Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) onder andere toezicht op de opslag van vuurwerk en controleren wij de verkooppunten. Dat betekent dat wij rond de jaarwisseling alle bedrijven in ons werkgebied waar (consumenten)vuurwerk wordt opgeslagen en / of verkocht, bezoeken.

Kenniscentrum InfoMil

De website van het kenniscentrum InfoMil (van het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat (I&A)) heeft ook een uitgebreide pagina over het hoe en waarom van het (gewijzigde) Vuurwerkbesluit. Het aanscherpen van de Wet- en regelgeving is onder andere gebeurd naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede in 2002.

Lees ook ons nieuwsbericht over de vuurwerkcontroles in 2020.

Bedrijfscontroles

Vóór het verkoopseizoen voeren wij bij een gedeelte van de bedrijven in ons werkgebied een vóórcontrole uit. Wij controleren of rapportages én de meldingen van de bedrijven nog overeenkomen met de werkelijkheid.

Toezicht op naleving voorschriften

Rond de jaarwisseling, tijdens de verkoopdagen, bezoeken we alle bedrijven waar vuurwerk wordt opgeslagen en verkocht. Wij zien toe op de naleving van de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Omdat wij ondernemers vooraf informeren over veel gemaakte overtredingen, geven we tijdens controles geen waarschuwing meer af voor deze overtredingen, maar treden we direct strafrechtelijk op.

Onze strengere aanpak, waarbij de verantwoordelijkheid meer bij de ondernemer ligt, werpt zijn vruchten af. Afgelopen jaren daalde het aantal bedrijven waar wij overtredingen hebben geconstateerd. Ook het aantal bedrijven dat zelfstandig de benodigde gegevens toestuurt is opgelopen tot ruim 90%!

Zelfchecklist, factsheet en nieuwsbrief

Als toezichthouder en handhaver, leggen wij geheel volgens de landelijke ontwikkelingen de verantwoording meer en meer terug bij de ondernemer. Door het invullen van de zelfchecklist kunt u als ondernemer direct zien wanneer u voldoet aan de artikelen en voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Zo controleert u zelf of u klaar bent voor het volgende vuurwerkseizoen.

Deze aanpak maakt het voor ons mogelijk om vuurwerkverkooppunten in het voorseizoen steekproefsgewijs te controleren. Ondernemers die al eerder hebben aangetoond dat de naleving van de geldende regelgeving blijvend is geborgd, zijn op deze wijze minder tijd kwijt aan toezicht en handhaving. Bij ondernemers waar wij herhaald moeten waarschuwen, treden wij eerder en strenger op in geval van overtredingen. Een aanpak waar ondernemers positief op reageren. Een ander voordeel is dat deze aanpak voor beide partijen een forse tijdsbesparing oplevert.

Complimenten hoe de laatste jaren gecontroleerd wordt. Er is fijn contact met controleurs, de checklist is een aanwinst. Naar mijn gevoel zorgen we samen dat alles zo veilig mogelijk verloopt." Martin van Eijk, Makado vuurwerk & Verf en wonen Purmerend

Voorwaarden voor verkoop en opslag

Bestemmingsplan en verkoopvergunning

  • Bent u van plan vuurwerk te gaan verkopen of opslaan, controleer dan als eerste of het bestemmingsplan voor de locatie die u op het oog heeft, dit toestaat.
  • In sommige gevallen heeft u ook een speciale verkoopvergunning van de gemeente nodig. Heeft u toestemming van de gemeente, neem dan contact op met ODIJmond. Samen kijken wij dan wat er nodig is om vuurwerk op te slaan en te verkopen.
  • U moet bijvoorbeeld een Uitgangspuntendocument (UPD) laten opstellen door een erkend bureau. het UPD gaat over de brandveiligheid. Daarna is het ook verplicht een melding te doen via de website AIMONLINE.nl. Wij handelen deze meldingen af.
  • Mocht u bijzondere aanpassingen willen aanbrengen, bijvoorbeeld kleefmagneten (elektrisch aangestuurde magneten die deuren in geopende toestand vastzetten) dan moet u een nieuw UPD laten opstellen en weer een melding indienen. Wij starten dan een zogenaamde maatwerkprocedure voor de beoordeling van uw aanvraag.

Neem in alle gevallen op tijd contact met ons op. Zo voorkomt u onnodige investeringen of verrassingen tijdens ons jaarlijkse controlebezoek.

Uitgangspuntendocument: Brandveiligheid

In het Uitgangspuntendocument (UPD) staat de uitvoering van de brandbeveiligingsinstallatie beschreven. Dit is de basis van de voorzieningen die getroffen moeten worden om vuurwerk te kunnen opslaan en verkopen. Een bedrijf kan pas beginnen met de bouw als wij dit UPD, in samenspraak met de regionale brandweer, hebben goed gekeurd. Ook als een bedrijf wijzigingen gaat aanbrengen in de bedrijfsvoering en een nieuwe melding moet doen in het kader van het Vuurwerkbesluit is er vaak een nieuw of gewijzigd UPD noodzakelijk.

Het UPD is vijf jaar geldig. Hierna dient het opnieuw getoetst te worden, aan de dan geldende regels ten aanzien van brandbestrijdingsinstallaties, door een hiervoor erkend bedrijf.

U moet als ondernemer voorafgaand aan het vuurwerkseizoen controleren of het UPD nog steeds geldig is. Let op: het is niet toegestaan installaties aan te leggen of te veranderen zonder een goedgekeurd UPD.

Stuur op tijd uw nieuwe, gewijzigde of geactualiseerde UPD of de 5-jaarlijkse toetsing naar ons toe, zodat wij voldoende tijd hebben om deze te beoordelen en (indien nodig) advies te vragen aan de brandweer. Van onze bevindingen krijgt u altijd schriftelijk bericht. Dit bericht heeft u als ondernemer weer nodig om aan de inspectie instelling te laten zien dat wij akkoord zijn met uw UPD of de toetsing daarvan.

Fop- en schertsvuurwerk

In ons werkgebied wordt steeds meer categorie F1 vuurwerk (vroeger; fop- en schertsvuurwerk) verkocht door bedrijven die voorheen geen vuurwerk verkochten. Categorie F1 vuurwerk is consumentenvuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis. Bedrijven mogen dit vuurwerk het gehele jaar in huis hebben en verkopen.

Altijd melding doen

Let op! U moet wel altijd een melding doen via de landelijke website AIMONLINE, net als de bedrijven die het zwaardere consumentenvuurwerk verkopen. Op de meldingsplicht na, zijn er op categorie F1 vuurwerk weinig voorschriften van toepassing.
Pas als er meer dan 200 kilogram in de inrichting aanwezig is moet de opslag aan dezelfde eisen voldoen als gewoon vuurwerk. Dit komt echter zelden voor bij de verkooppunten voor categorie F1 vuurwerk.

Kleefmagneten

Kleefmagneten zijn elektrisch aangestuurde magneten die deuren in geopende toestand vastzetten. Bij het wegvallen van het elektrische signaal worden de deuren weer vrijgeven waardoor deze dichtvallen. Zonder deze voorzieningen zijn magnetische deuren niet toegestaan. Het Vuurwerkbesluit maakt het mogelijk kleefmagneten toe te staan.

Terughoudend beleid

  • Kleefmagneten hebben een negatief effect op de compartimentering en daarmee op de brandwerendheid binnen de inrichting. Zolang de deur van een (buffer)bewaarplaats (speciaal gebouwde opslagplaats voor het vuurwerk) open staat, is sprake van een grotere zuurstoftoevoer bij een calamiteit, waardoor de kans groter is dat de calamiteit onbeheersbaar wordt. Daarom zijn wij terughoudend in de toepassing van kleefmagneten. Zij zijn ook alleen onder aanvullende eisen (maatwerk) toegestaan.
  • Vooraf beoordelen wij in hoeverre de brandbeveiligingsinstallatie (sprinkler) hierop is uitgerust.
  • Ook beoordelen wij in hoeverre een domino-effect kan ontstaan door ontsnappend brandend vuurwerk via de openstaande deur.
  • Wanneer wij de kleefmagneten toestaan, stellen wij door middel van maatwerkvoorschriften eisen aan de wijze waarop de deuren worden aangestuurd en dat de sturing fail safe moet zijn. Daarnaast kunnen wij aanvullende eisen stellen om tot een vergelijkbaar veiligheidsniveau te komen.
  • Wilt u kleefmagneten toepassen, dan heeft u hier vooraf toestemming voor nodig. Vraag dit tijdig bij ons aan. U moet hiervoor wel het UPD wijzigen of opnieuw opstellen.

Aanvoer vuurwerk

Wanneer u vuurwerk wilt laten afleveren bij uw vuurwerkverkooppunt, hoeft u geen rekening te houden met een routeplicht. Wel is er in sommige gevallen een bijzondere toestemming noodzakelijk voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op voor het publiek toegankelijke plaatsen binnen de bebouwde kom. Deze bijzondere toestemming heeft u nodig op grond van de ADR.

In specifieke gevallen, zowel bij consumenten - als bij professioneel vuurwerk, gelden nog wel aangewezen routes. Zie hiervoor ons pagina over vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor de vier IJmondgemeenten en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort verlenen wij deze bijzondere toestemming. Voor de overige gemeenten binnen ons werkgebied gaan deze aanvragen via de burgemeester van de betreffende gemeente. Vaak wordt deze bijzonder toestemming aangevraagd door de leverancier van het vuurwerk. Echter gaat u zelf grote hoeveelheden vuurwerk vervoeren tussen uw verschillende vestigingen of haalt u het zelf op bij de leverancier, dan dient u deze bijzondere toestemming zelf aan te vragen. Zie ook hiervoor onze pagina vervoer van gevaarlijke stoffen.

Vuurwerkbesluit

Het Vuurwerkbesluit heeft tot doel de lasten voor de overheid en het bedrijfsleven zo veel mogelijk te verminderen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het beschermingsniveau. Het Vuurwerkbesluit regelt naast de opslag en verkoop van vuurwerk bijvoorbeeld ook de afsteekperiode, de afsteektijd, de verkoopdagen en de leeftijd waarop vuurwerk gekocht mag worden.

Heeft u het voornemen om vuurwerk te gaan opslaan of verkopen, dan vindt u in het besluit de voorwaarden waaraan u moet voldoen en welke acties u moet nemen. Voor opslag van meer dan 10 duizend kilogram heeft u bijvoorbeeld een Omgevingsvergunning nodig. U heeft altijd een zogenaamd Uitgangspuntendocument nodig en er moet een melding ingediend worden. Binnen ons werkgebied behandelen wij deze meldingen

Een aantal jaar geleden (2016) maakte de regionale omroep 251tv een reportage tijdens een van onze vuurwerkcontroles. De reportage geeft een goed beeld van onze werkwijze en de samenwerking met ondernemers daarin.