Vuurwerk


Toezicht en controle verkooppunten

Namens alle gemeenten in ons werkgebied houdt Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) onder andere toezicht op de opslag van vuurwerk en controleren wij de verkooppunten. Dat betekent dat wij rond de jaarwisseling alle bedrijven in ons werkgebied waar (consumenten)vuurwerk wordt opgeslagen en / of verkocht, bezoeken.

Kenniscentrum InfoMil

De website van het kenniscentrum InfoMil (van het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat (I&A)) heeft ook een uitgebreide pagina over het hoe en waarom van het (gewijzigde) Vuurwerkbesluit. Het aanscherpen van de Wet- en regelgeving is onder andere gebeurd naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede in 2002.

Lees ook ons nieuwsbericht over de vuurwerkcontroles in 2020.

Bedrijfscontroles

Vóór het verkoopseizoen voeren wij bij een gedeelte van de bedrijven in ons werkgebied een vóórcontrole uit. Wij controleren of rapportages én de meldingen van de bedrijven nog overeenkomen met de werkelijkheid.

Toezicht op naleving voorschriften

Rond de jaarwisseling, tijdens de verkoopdagen, bezoeken we alle bedrijven waar vuurwerk wordt opgeslagen en verkocht. Wij zien toe op de naleving van de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Omdat wij ondernemers vooraf informeren over veel gemaakte overtredingen, geven we tijdens controles geen waarschuwing meer af voor deze overtredingen, maar treden we direct strafrechtelijk op.

Onze strengere aanpak, waarbij de verantwoordelijkheid meer bij de ondernemer ligt, werpt zijn vruchten af. Afgelopen jaren daalde het aantal bedrijven waar wij overtredingen hebben geconstateerd. Ook het aantal bedrijven dat zelfstandig de benodigde gegevens toestuurt is opgelopen tot ruim 90%!

Complimenten hoe de laatste jaren gecontroleerd wordt. Er is fijn contact met controleurs, de checklist is een aanwinst. Naar mijn gevoel zorgen we samen dat alles zo veilig mogelijk verloopt." Martin van Eijk, Makado vuurwerk & Verf en wonen Purmerend

Voorwaarden voor verkoop en opslag

Bestemmingsplan en verkoopvergunning

  • Bent u van plan vuurwerk te gaan verkopen of opslaan, controleer dan als eerste of het bestemmingsplan voor de locatie die u op het oog heeft, dit toestaat.
  • In sommige gevallen heeft u ook een speciale verkoopvergunning van de gemeente nodig. Heeft u toestemming van de gemeente, neem dan contact op met ODIJmond. Samen kijken wij dan wat er nodig is om vuurwerk op te slaan en te verkopen.
  • U moet bijvoorbeeld een Uitgangspuntendocument (UPD) laten opstellen door een erkend bureau. het UPD gaat over de brandveiligheid. Daarna is het ook verplicht een melding te doen via de website AIMONLINE.nl. Wij handelen deze meldingen af.
  • Mocht u bijzondere aanpassingen willen aanbrengen, bijvoorbeeld kleefmagneten (elektrisch aangestuurde magneten die deuren in geopende toestand vastzetten) dan moet u een nieuw UPD laten opstellen en weer een melding indienen. Wij starten dan een zogenaamde maatwerkprocedure voor de beoordeling van uw aanvraag.

Neem in alle gevallen op tijd contact met ons op. Zo voorkomt u onnodige investeringen of verrassingen tijdens ons jaarlijkse controlebezoek.

Fop- en schertsvuurwerk

In ons werkgebied wordt steeds meer categorie F1 vuurwerk (vroeger; fop- en schertsvuurwerk) verkocht door bedrijven die voorheen geen vuurwerk verkochten. Categorie F1 vuurwerk is consumentenvuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis. Bedrijven mogen dit vuurwerk het gehele jaar in huis hebben en verkopen.

Altijd melding doen

Let op! U moet wel altijd een melding doen via de landelijke website AIMONLINE, net als de bedrijven die het zwaardere consumentenvuurwerk verkopen. Op de meldingsplicht na, zijn er op categorie F1 vuurwerk weinig voorschriften van toepassing.
Pas als er meer dan 200 kilogram in de inrichting aanwezig is moet de opslag aan dezelfde eisen voldoen als gewoon vuurwerk. Dit komt echter zelden voor bij de verkooppunten voor categorie F1 vuurwerk.

Aanvoer vuurwerk

Wanneer u vuurwerk wilt laten afleveren bij uw vuurwerkverkooppunt, hoeft u geen rekening te houden met een routeplicht. Wel is er in sommige gevallen een bijzondere toestemming noodzakelijk voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op voor het publiek toegankelijke plaatsen binnen de bebouwde kom. Deze bijzondere toestemming heeft u nodig op grond van de ADR.

In specifieke gevallen, zowel bij consumenten - als bij professioneel vuurwerk, gelden nog wel aangewezen routes. Zie hiervoor ons pagina over vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor de vier IJmondgemeenten en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort verlenen wij deze bijzondere toestemming. Voor de overige gemeenten binnen ons werkgebied gaan deze aanvragen via de burgemeester van de betreffende gemeente. Vaak wordt deze bijzonder toestemming aangevraagd door de leverancier van het vuurwerk. Echter gaat u zelf grote hoeveelheden vuurwerk vervoeren tussen uw verschillende vestigingen of haalt u het zelf op bij de leverancier, dan dient u deze bijzondere toestemming zelf aan te vragen. Zie ook hiervoor onze pagina vervoer van gevaarlijke stoffen.