Bouwen en verbouwen in Zandvoort


Algemeen

Om te bouwen of verbouwen, heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen hoeft u echter geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld bij dakkapellen, plaatsing van zonnepanelen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Dit moet dan wel aan een aantal voorschriften voldoen. Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Via het Omgevingsloket Online kunt u dit gemakkelijk checken.

Spreekuur

Heeft u vragen omtrent het bouwen en/of verbouwen? Op dinsdag- en woensdagochtend bent u tijdens ons spreekuur van 10.00 tot 11.30 uur welkom op het gemeentehuis van Zandvoort. Tijdens deze afspraak nemen wij samen uw vragen door over bouwen en verbouwen. U kunt ook gebruikmaken van ons telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur via het telefoonnummer 0251-263863.

Bij bouwen en verbouwen komt veel kijken. Op deze pagina informeren wij u over de belangrijkste aandachtspunten.

 • Controle
 • Vooroverleg
 • Brandveiligheid
 • Bouwplannen en bouwtekeningen inzien
 • Bouw- en grondverklaring aanvragen
 • Bouwstoffen melden
 • Mobiele puinbreker gebruiken
 • Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen
 • Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Controle

Wanneer u een vergunning heeft ontvangen, kunt u starten met de bouw of verbouwing. Een inspecteur bouw- en woningtoezicht van Omgevingsdienst IJmond ziet toe op de kwaliteit van de werkzaamheden. Zo controleren wij onder meer of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Daarnaast controleren wij ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval. Wanneer u zich niet aan de voorwaarden houdt, zijn wij bevoegd om het werk stil te leggen. Zodra u klaar bent met het (ver)bouwen, dan moet u dit bij ons melden.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Vooroverleg

Wanneer u wilt bouwen of verbouwen, dan adviseren wij u vooraf contact met ons opneemt. Zo komt u naderhand niet voor verrassingen te staan. Zeker wanneer uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan en/of wanneer u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. U kunt contact opnemen via wabo@odijmond.nl. Wij vragen u de volgende informatie mee te sturen:

 • (situatie)tekeningen (gevel en plattegrond) van de bestaande en gewenste situatie
 • beschrijving van het plan
 • eventueel foto’s

Via een vooroverleg toetsen wij het plan aan het bestemmingsplan en leggen wij het voor aan de welstandscommissie. Aan de hand van deze twee beoordelingen ontvangt u een advies. Hierna kunt u besluiten om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Aan dit vooroverleg zijn wel kosten verbonden van € 383,45. Deze kosten brengen wij bij een definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning in mindering. Voor het behandelen van een vooroverleg is geen wettelijke termijn opgenomen, uiteraard proberen we u binnen een redelijke termijn te adviseren.

Brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk aspect van gebouwen. Naast de geldende landelijke eisen, stelt de gemeente Zandvoort in sommige gevallen extra eisen aan de brandveiligheid. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Met een gebruiksmelding laat u zien dat uw gebouw brandveilig is. Per gebouw doet u 1 melding. Als het gebruik van het gebouw verandert, doet u opnieuw een melding.

Bij sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig bij basisscholen en verzorgingstehuizen. Via het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u een vergunningcheck doen om te controleren of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Een melding doet u 4 weken voordat u gebruik maakt van het gebouw. U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente de vergunning heeft afgegeven.

U moet een melding doen als:

 • u zich niet houdt aan brandveiligheidseisen, omdat er andere plannen zijn voor de brandveiligheid
 • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zijn
 • u kamers verhuurt aan meer dan 4 personen

U vraagt een vergunning aan als:

 • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

Termijn

Wanneer u een vergunning heeft aangevraagd, beslist de gemeente binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bouwplannen en bouwtekeningen inzien

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen van bestaande bouwwerken binnen de gemeente Zandvoort inzien. De dossiers van de periode 1895 tot en met 2015 kunt u digitaal inzien. De dossiers vanaf 2016 zijn in te zien via de computer in de Centrale Hal in het gemeentehuis van de gemeente Zandvoort. In papieren vorm zijn de bouwtekeningen te raadplegen bij het Noord-Hollands Archief.

Bouw- en grondverklaring aanvragen

Wanneer u een woning koopt, heeft u voor het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig. Zo heeft u schriftelijk bewijs over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank, eventuele bodemverontreiniging of bepalingen uit een bestemmingsplan. Om een bouw- en grondverklaring aan te vragen, heeft u nodig:

 • uw naam en adresgegevens
 • de kadastrale aanduiding
 • eventueel een eerder gekregen omgevingsvergunning
 • eventueel uw hypotheekaanvraag of woonvergunning

Bouw- en grondverklaringen voor woningen in de gemeente Zandvoort vraagt u schriftelijk aan bij Omgevingsdienst IJmond via Postbus 325, 1940 AH Beverwijk of via wabo@odijmond.nl.

Bouwstoffen melden

Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. Het gaat om bouwstoffen zoals:

 • Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen) bijvoorbeeld:
  • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen, of
  • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond.
 • Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld:
  • brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat.

Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem en grond schoon te houden. Bovendien wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd.

Als u bouwstoffen wilt gebruiken, neem dan eerst contact op met ons.

Mobiele puinbreker gebruiken

Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij ons. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. De gemeente informeert de buurtbewoners via één of meer kranten en/of huis-aan-huisbladen, dat er puinwerkzaamheden plaats vinden.

Om een mobiele puinbreker te mogen gebruiken, geeft u door:

 • waar u de mobiele puinbreker gaat gebruiken (het adres of de locatie)
 • van wie de mobiele puinbreker is
 • om hoeveel en welk soort bouw- en sloopafval het gaat
 • hoe hoog het geluidsniveau van de mobiele puinbreker is (in decibellen, dB(A)
 • wanneer u denkt te beginnen met het werk
 • hoe lang u denkt dat dit gaat duren

U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint.

Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

Wanneer u uw woning of pand wilt splitsen in meerdere aparte, zelfstandige woningen, dan moet u een splitsingsvergunning aanvragen. De vergunning, nodig voor het splitsen van koop- en huurwoningen, wordt samen met een omgevingsvergunning voor het bouwen en het slopen afgegeven. De gegevens van de splitsing worden ook in het Kadaster geregistreerd. Als u een woning wilt splitsen in een woning en een bedrijfsruimte, kijkt de gemeente ook of dit wel mag volgens het bestemmingsplan. Als de gemeente de aanvraag heeft goedgekeurd, geeft zij ook nieuwe huisnummers aan de nieuwe woningen.

Kunt u aantonen dat de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Doe hiervoor de check op het Omgevingsloket Online. Hier kunt u ook direct een vergunning aanvragen.

Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Wanneer u wilt bouwen of verbouwen en u moet een omgevingsvergunning aanvragen, dan moet u ook een welstandsadvies aanvragen. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies.

Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst IJmond.