Omgeving


Naast de acties die u kunt nemen om uw woning en tuin te verduurzamen, nemen ook de gemeente en de regio actie in verduurzaming. Zij maken plannen voor duurzame energie en duurzame warmte. Lees er hieronder meer over.

Grootschalige energie-opwek

We maken een Regionale Energiestrategie (RES) om energie te besparen en stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. De RES is een strategie en een middel. Als strategie worden tot 2030 de opgaven van ‘duurzame elektriciteit opwek’ en ‘aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving’ uit het Klimaatakkoord voor een energieregio uitgewerkt. De RES is daarnaast een middel om samenwerking in de regio te organiseren, dit in voorbereiding op de uitvoering van de energieprojecten die voortkomen uit de RES.

In 2020 is de concept-RES door het college vastgesteld en heeft de raad wensen en bedenkingen doorgegeven. Tot 1 oktober 2020 loopt de procedure voor de wensen en bedenkingen.

In 2021 starten we in de regio met de RES 1.0, een verdere uitwerking. Voor die tijd zullen inwoners de oproep krijgen om verder mee te denken aan vormgeven van grootschalige opwek van duurzame energie.

Meer informatie over de Regionale Energie Strategie van Energieregio Noord-Holland Zuid vindt u op de website.

Duurzame warmte

In de toekomst gaan we meer duurzame energie gebruiken en ook duurzaam verwarmen, douchen en koken. Wat betekent dat voor onze regio?

Voor onze gemeente maken we samen een Transitievisie Warmte (TVW). Lees hier meer over de TVW's in onze werkgebied.

In de regio IJmond doen verschillende partijen al langer onderzoek naar de mogelijkheden. Het warmtenet is een duurzame manier van verwarmen. Lees hier meer over het warmtenet IJmond.

Op welke manier van duurzaam verwarmen u overgaat, staat in de Transitievisie Warmte. Of dat all electric is, met warmtepompen of infraroodpanelen, of met het warmtenet. U zult daar wat van zien in uw omgeving. Technisch gezien zal er gegraven worden in de straat en wordt de gasaansluiting verwijderd. Indien nodig wordt er een warmtewisselaar in uw woning geplaatst. U zult overstappen op elektrisch koken, uw woning zal - indien nog niet gebeurd - geïsoleerd moeten worden en van juiste ventilatie voorzien. Meer informatie over te nemen stappen kunt u vinden op de website van Milieu Centraal.

Duurzaam vervoer

Reizen en vervoer zorgen voor een groot deel van de CO2-uitstoot. De keuzes voor dagelijkse vervoer en vakanties hebben dus echt invloed op het klimaat. Het openbaar vervoer in Nederland is al heel duurzaam. Alle elektrische reizigerstreinen rijden sinds 2017 op groene stroom. En er is afgesproken om vanaf 2030 alle bussen volledig emissievrij te laten rijden. Vanaf eind 2021 kun je in ons werkgebied heel duurzaam het Noordzeekanaal oversteken, want dan komt de eerste volledig elektrische pont in Velsen.

Maar welke keuze maakt u zelf? Lees op de website van Milieu Centraal over alle soorten duurzaam vervoer. Ook het rijk geeft duurzame opties op de website 'Iedereen doet wat'.

Ook via uw werkgever kunt u duurzaam reizen stimuleren. Wijs personeelszaken, facilitaire zaken of de manager duurzaamheid op het programma IJmond Bereikbaar. Meer informatie is te vinden op de website van IJmond Bereikbaar. Thuiswerken, spitsmijden en slim & duurzaam woon/werkverkeer zorgt namelijk ook voor minder CO2-uitstoot. Aan het programma zijn geen kosten verbonden.

Lees meer:

Aardwarmte | Geothermie | Velsen

Wat is Geothermie slider 1000-288px

EBN (Energie Beheer Nederland B.V., staatsdeelneming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) start met verkenningen voor een SCAN boring in gemeente Velsen. In een deel van de gemeente gaat EBN op zoek naar geschikte locaties en voert gesprekken met (grond)eigenaren om te achterhalen of er draagvlak is om een boring uit te voeren. Deze boring maakt onderdeel uit van het landelijk SCAN-programma waarmee de Nederlandse ondergrond in beeld wordt gebracht. De boringen hebben als doel de kansen voor aardwarmteprojecten beter in te kunnen schatten en waar mogelijk aardwarmteprojecten te versnellen.

EBN gaat in het zoekgebied verschillende locaties verkennen, die geschikt lijken voor een SCAN-boring. Het kan zijn dat zij overeenstemming bereiken met een eigenaar en er één locatie overblijft waar de boring zal plaatsvinden. Dit hoeft dus niet persé in Velsen te zijn. Het kan ook gebeuren dat er meerdere locaties beschikbaar zijn en op basis van een afwegingskader besluiten genomen worden. Op ambtelijk niveau worden er gesprekken gevoerd om input te leveren voor de locaties en om te klankborden over de voors en tegens. Dit laatste is alleen mogelijk wanneer de grondeigenaar hier toestemming voor verleend.

Meer weten? Ga naar de EBN-website.

Wat is Geothermie eigenlijk | een infographic (jpg, 9.1 MB)

Milieubeleid

Gemeenten zijn voor een aantal milieu thema's vrij om een eigen beleid te bepalen. Omgevingsdienst IJmond bereidt het milieubeleid voor van diverse gemeenten in ons werkgebied. De uiteindelijke vaststelling van het beleid gebeurt door de gemeenteraad. Verder adviseren wij over de milieuaspecten van diverse ruimtelijke plannen.

Luchtkwaliteit & gezondheid (IJmond)

Omgevingsdienst IJmond zet zich ook in voor een veilige leefomgeving. Luchtkwaliteit en gezondheid zijn daar onderdeel van. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw programma Gezondheid en Luchtkwaliteit, samen met de GGD, IJmondgemeenten, provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.