Luchtkwaliteit


Luchtkwaliteit

Zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart leggen een zware druk op het milieu. Daardoor ontstaan knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit. Omgevingsdienst IJmond ondersteunt en adviseert haar gemeenten in het zoeken naar naar maatregelen om de luchtkwaliteit en zo de kwaliteit van onze leefomgeving en gezondheid te verbeteren.

Samenwerking in de IJmond

programma - strand_industrie

Luchtkwaliteit in de IJmond staat hoog op de agenda. Om samen te onderzoeken hoe de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd kan worden, werken wethouders milieu en gezondheid van de vier gemeenten samen in het Platform Milieu en Gezondheid. Eind 2019 is daar ook het Bestuurlijk Overleg (BO) Industrie & Gezondheid bijgekomen. Hierin zijn ook Provinicie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied (OD NZKG) en GGD-Kennemerland vertegenwoordigd. Het doel is om te komen tot een betere luchtkwaliteit en daarmee een gezondere leefomgeving creëren in de IJmond. Het overleg is een middel om met elkaar te bepalen hoe we dat kunnen bereiken en waar we in de IJmond naar toe willen in de  verhouding tussen industrie en gezondheid. Ook is uitgesproken dat er behoefte is aan een “Omgevingsoverleg” waar niet alleen overheden en Tata, maar ook vertegenwoordigers van inwoners bij aanwezig zijn. Het Omgevingsoverleg heeft in 2020 tweemaal plaatsgevonden. De eerste keer was het thema Tata Steel programma. De tweede keer ging het over de totstandkoming van het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit IJmond 2021-2025.

OD NZKG heeft binnen haar aandachtsgebied Tata Steel ook overleg met bewoners.

Op het terrein van luchtkwaliteit is er ook samenwerking en overleg met partijen zoals Rijkswaterstaat, Ministerie Economische Zaken en Infrastructuur en Miilieu, Zeehaven IJmuiden, Haven Amsterdam en Tata Steel. Alle partijen hebben de ambitie om gezamenlijk te investeren in een pakket van maatregelen die de kwaliteit van de gezondheid en luchtkwaliteit in de regio moet vergroten en daarmee een betere kwaliteit van onze leefomgeving.

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland investeert ook in betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers. Op haar website heeft zij het dossier "Luchtkwaliteit" gepubliceerd. Daar vindt u ook alle datarapporten over luchtkwaliteit in de IJmond.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In Nederland zijn de overheden samen verantwoordelijk voor een goede luchtkwaliteit. Veel overheden werken samen aan dat doel. Zij doen dat in een samenwerkingsprogramma: het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). (Bron: Rijksoverheid)

Rapporten RIVM en GGD

Rapporten over gezondheid in de IJmond

Er zijn meerdere onderzoeken en publicaties die aandacht besteden aan de gezondheid en de luchtkwaliteit in de IJmond.

Luchtkwaliteit meten op je mobiel

Altijd en overal inzicht en overzicht van de (actuele) luchtkwaliteit in uw buurt of regio?

Meten en berekenen

Luchtkwaliteit - Blauwe lucht-CO2-uitstoot

Voor metingen in de IJmond maakt de provincie gebruik van een meetnet. Daarnaast monitoort het Rijk de luchtkwaliteit via het landelijk luchtmeetnet. Zij doen dat op basis van berekeningen. De uitkomsten hiervan bepalen in hoeverre er sprake is van overschrijding van de Europese normen.