Luchtkwaliteit


Zware industrie, verkeer over de weg of over het spoor, vliegverkeer, scheepvaart en landbouw. Deze activiteiten hebben invloed op de kwaliteit van de lucht die we inademen.

Industrie en wegverkeer zijn in ons land de belangrijkste bronnen voor luchtvervuiling. Daarnaast zorgen ook mobiele werktuigen, zoals graafmachines en houtstook in en om huis voor luchtverontreiniging in de leefomgeving. Alles bij elkaar heeft dit negatieve gevolgen voor ons milieu en voor de lucht.

De luchtkwaliteit in de IJmond voldoet aan de wettelijke normen, maar dat wil niet zeggen dat de lucht gezond is. De luchtkwaliteit voldoet niet aan de (strengere) gezondheidskundige advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Luchtkwaliteit in de IJmond staat daarom hoog op de agenda. De IJmondgemeenten spannen zich gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert. De leefomgeving in de IJmond moet gezonder worden. Omgevingsdienst IJmond ondersteunt en adviseert de IJmondgemeenten hierbij.

Platform Milieu en Gezondheid

In het platform Milieu en Gezondheid bespreken de wethouders milieu en gezondheid van de gemeenten de samenwerking, voortgang en mogelijkheden voor verbetering van luchtkwaliteit. GGD Kennemerland en Omgevingsdienst IJmond zijn daarbij aangesloten.

Overleg Industrie & Gezondheid

Daarnaast vindt het Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid plaats. In dit overleg zijn bestuurders uit het platform Milieu en Gezondheid aanwezig, provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Met elkaar bespreken zij wat er nodig is aan maatregelen met betrekking tot de industrie, om toe te werken naar een schonere lucht in de IJmond.

Overige samenwerking

Op het terrein van luchtkwaliteit is er ook overleg met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Zeehaven IJmuiden, Haven Amsterdam en Tata Steel.

Lees hieronder over de rol van partners op het gebied van luchtkwaliteit.

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland investeert in betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers.

Lees meer:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM)

Het RIVM is een kennisinstituut dat onafhankelijk onderzoek uitvoert op het gebied van volksgezondheid en milieu.

De onderzoeken die het RIVM in de IJmond doet, worden gedaan in samenwerking met de IJmondgemeenten, GGD en omgevingsdiensten.

Lees meer:

GGD Kennemerland

GGD Kennemerland houdt zicht op de gezondheidsrisico’s en probeert de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen. De GGD voert gezondheidsonderzoeken uit in de regio.

Lees meer:

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

OD NZKG heeft als belangrijkste taak het leefbaar houden van het gebied rond het Noordzeekanaal. Zij voert taken uit voor acht gemeenten en drie provincies. OD NZKG verleent vergunningen en ziet erop toe dat wettelijke verplichtingen worden nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw. Namens provincie Noord-Holland houdt OD NZKG toezicht op risicovolle bedrijven zoals Tata Steel.

Lees meer: