Natuur

Uitvoering van ruimtelijke projecten en activiteiten kan beschermde natuur bedreigen. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel die natuur als het project zelf. Wanneer bouw- of sloopproject beschermde planten en dieren bedreigen, kan het project worden stilgelegd en is zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk.

Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

Gemeente hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Als mogelijk sprake is van activiteiten met negatieve effecten op wettelijk beschermde dier- en plantensoorten en/of een Natura 2000-gebied, dan dient een natuurtoets deel uit te maken van de procedure bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Als blijkt dat er inderdaad negatieve effecten op beschermde soorten optreden dan dient een ontheffing of vergunning volgens de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd bij Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (ODNHN), www.odnhn.nl.

Advisering door Omgevingsdienst IJmond

Om schade aan beschermde natuur te voorkomen, adviseert Omgevingsdienst IJmond gemeenten in haar werkgebied over de Wet natuurbescherming. Wij adviseren gemeenten over:

  • is beschermde natuur in het geding tijdens bouw- of sloopplannen?
  • is onderzoek naar natuurwaarden noodzakelijk?
  • aan welke eisen moet ecologische onderzoek voldoen?
  • is een ontheffing noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden? et cetera.

In het geval van samenwerking tussen de gemeente en ontwikkelende private partijen, krijgen private partijen via hun gemeente indirect advies. Wanneer bedrijven een milieuvergunning aanvragen, wordt ook gekeken of er effecten op de natuur optreden.

Vergunning of ontheffing binnen de omgevingsvergunning bij de gemeente

De gemeente blijft net als voorheen het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer kan bij de aanvraag aangeven dat een ontheffing of vergunning van de Wet natuurbescherming nodig is. Dit wordt het zogenaamde ‘aanhaken’ genoemd. De gemeente handelt uw procedure af en stuurt uw stukken door naar ODNHN. U hoeft hier niets voor te doen, behalve dat u de juiste informatie moet aanleveren bij uw aanvraag. Welke informatie dat is kunt u overleggen met uw gemeente.

Vergunning of ontheffing afzonderlijk bij OD NHN

Een aanvraag kan ook direct bij OD NHN worden ingediend. Dat moet u doen vóórdat u uw omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt. Op hun website www.odnhn.nl\wet_natuurbescherming onder het kopje Gebiedsbescherming vindt u:

  • Het aanvraagformulier vergunning gebiedsbescherming. Deze heeft u nodig als uw initiatief mogelijk invloed heeft op een Natura 2000-gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan effecten van geluid, licht, wateronttrekking of de depositie van stikstof.
  • Het aanvraagformulier ontheffing soortbescherming. Deze vraagt u aan als een beschermde dier- of plantensoort in het geding is.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaand, neem dan contact op met OD NHN via telefoonnummer 088 - 1021 300 of stuur een e-mail: postbus@odnhn.nl

Nadat OD NHN een beslissing heeft genomen op uw separate aanvraag, moet vervolgens nog een reguliere procedure worden gevolgd bij uw gemeente om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Dat is dus naast de afgegeven ontheffing of vergunning over gebieds- of soortbescherming.

Melden kap van bomen

Bent u van plan om bomen te kappen dan kunt u te maken hebben met de Wet natuurbescherming in verband met een vergunning (voormalige Boswet). Bomenkap buiten de bebouwde meldt u bij ODNHN. Bomenkamp binnen de bebouwde meldt u bij uw gemeente. Of u te maken heeft met een situatie buiten of binnen de bebouwde kom, leest u op de website van ODNHN onder https://www.odnhn.nl/Menu/Natuur/Houtopstanden


Broedseizoen & vuurwerk

Door Marek Szczepanek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63238

Wat moet u weten over vuurwerk (afsteken) tijdens het broedseizoen?