Natuur

Uitvoering van ruimtelijke projecten en activiteiten kan beschermde natuur bedreigen. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel die natuur, als het project zelf. Wanneer bouw- of sloopproject beschermde planten en dieren bedreigen, kan het project worden stilgelegd en is zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk.

Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

Uitvoering van ruimtelijke projecten en activiteiten kan schadelijk zijn voor de natuur. Wanneer bouw- of sloopprojecten beschermde planten en dieren bedreigen, kan het project worden stilgelegd en is zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk.

Gemeente hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Als mogelijk sprake is van activiteiten met negatieve effecten op wettelijk beschermde dier- en plantensoorten en/of een Natura 2000-gebied, dan dient een natuurtoets deel uit te maken van de procedure bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Als blijkt dat er inderdaad negatieve effecten op beschermde soorten optreden dan dient een ontheffing of vergunning volgens de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN, www.rudnhn.nl).

Advisering door Omgevingsdienst IJmond

Om schade aan beschermde natuur te voorkomen, adviseert de Omgevingsdienst IJmond gemeenten over de Wet natuurbescherming. Deze taak omvat advisering over zaken als:

  • is beschermde natuur in het geding tijdens bouw- of sloopplannen?
  • is onderzoek naar natuurwaarden noodzakelijk?
  • aan welke eisen moet ecologische onderzoek voldoen?
  • is een ontheffing noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden? et cetera.

In het geval van samenwerking tussen de gemeente en de ontwikkelende private partijen, krijgen de private partijen hierover indirect advies, via de gemeente. Als ondernemers een milieuvergunning aanvragen, wordt ook gekeken of er effecten op de natuur optreden.

Vergunning of ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen binnen de omgevingsvergunning bij de gemeente

De gemeente blijft net als voorheen het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer kan bij de aanvraag aangeven dat een ontheffing of vergunning van de Wet natuurbescherming nodig is. Dit wordt het zogenaamde ‘aanhaken’ genoemd. De gemeente handelt uw procedure af en stuurt uw stukken door naar RUD NHN. U hoeft hier niets voor te doen, behalve dat u de juiste informatie moet aanleveren bij uw aanvraag. Welke informatie dat is kunt u overleggen met uw gemeente.

Vergunning of ontheffing Wet natuurbescherming afzonderlijk aanvragen bij de RUD NHN

U kunt er ook voor kiezen om een aanvraag direct in te dienen bij de RUD NHN. Dat moet u doen vóórdat u uw omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt. Ga hiervoor naar de website van de RUD NHN. Hier vindt u het aanvraagformulier vergunning gebiedsbescherming (te vergelijken met voorheen Natuurbeschermingswet 1998) en het aanvraagformulier ontheffing soortbescherming (voorheen vroeg u dit aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO).

Het aanvraagformulier vergunning gebiedsbescherming heeft u nodig als uw initiatief mogelijk invloed heeft op een Natura 2000-gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan effecten van geluid, licht, wateronttrekking of de depositie van stikstof. Het aanvraagformulier ontheffing soortbescherming vraagt u aan als een beschermde dier- of plantensoort in het geding is.

Op de website van de RUD NHN staat een uitgebreide toelichting over het gebruik van de aanvraagformulieren. Als u vragen heeft over de aanvraag of deze formulieren kunt u contact opnemen met de RUD NHN via het algemeen telefoonnummer 088 10 21 300 of stuur uw vraag per mail aan postbus@rudnhn.nl

Als de RUD NHN een beslissing heeft genomen op uw separate aanvraag, moet vervolgens nog een reguliere procedure worden gevolgd bij de gemeente om een omgevingsvergunning te verkrijgen. U krijgt naast de door de RUD NHN afgegeven ontheffing of vergunning, een omgevingsvergunning van uw gemeente.

Melden kap van bomen

Bent u van plan om bomen te kappen dan kunt u te maken hebben met de Wet natuurbescherming in verband met een vergunning (voormalige Boswet). U dient mogelijk een melding hiervan te doen bij uw gemeente of de RUD NHN. Als de bomenkap buiten de bebouwde kom valt moet u een melding indienen bij de RUD NHN. Binnen de bebouwde kom is de gemeente het bevoegd gezag. Of u te maken heeft met een situatie buiten of binnen de bebouwde kom kunt u nagaan via deze pagina van RUD NHN. Onderaan de site vindt u een link naar de overzichtskaart grenzen bebouwde kom. Op deze pagina vindt u ook een stappenplan kapmelding. Na het doorlopen van dit stappenplan weet u of u een kapmelding moet indienen bij de RUD NHN.


Broedseizoen & vuurwerk

Door Marek Szczepanek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63238

In de provincie Noord-Holland is het niet toegestaan om tijdens het broedseizoen in de Noord-Hollandse vogelrichtlijngebieden vuurwerk af te steken. Het broedseizoen begint op 1 maart en loopt tot 1 augustus.