ODIJmond quick scan: zelfstandig, robuust en kwalitatief

Gepubliceerd op 22 december 2021

Op basis van het rapport van de Commissie Van Aartsen (4 maart 2021) heeft Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) aan Arena Consulting de opdracht gegeven een onderzoek te doen in de vorm van een quick scan: wat is de positie van ODIJmond ten opzichte van de aanbevelingen uit het rapport. Arena Consulting komt tot de conclusie dat de ODIJmond voldoende zelfstandig en robuust is, zeker kwalitatief. ‘Wij voldoen aan de maatregelen en adviezen waaraan in dit stadium voldaan kan worden,’ zegt Bert Pannekeet, directeur van de dienst. ‘Verder constateert Arena Consulting dat wij goed toegerust zijn en voorbereid op de ontwikkelingen zoals de implementatie van de Omgevingswet (1 juli 2022), als ook de overdracht van taken en bevoegdheden op het gebied van de Wet Bodembescherming (Wbb).’

Nieuwe financieringssystematiek kan impact hebben

Alhoewel ODIJmond nu qua budget zeer scherp zit, kan een nieuw financieringssystematiek met landelijke normgetallen impact hebben voor haar deelnemers, concludeert Arena Consulting. Hun advies is om de robuustheid en ons profiel te blijven versterken. ‘We moeten vinger aan de pols blijven houden als het gaat om verdere ontwikkelingen en onzekerheden,’ benadrukt Bert Pannekeet.

Ronde langs onze deelnemende gemeenten

‘In 2022 gaan wij een ronde langs al onze deelnemende gemeenten houden. Het doel daarvan is om de ontwikkelingen te bespreken en vooral op te halen welke wensen en zorgen er leven rondom de VTH-uitvoering. Daarnaast besteden we ook vooral aandacht op de ontwikkelingen rondom de inbreng van het verplicht in te brengen takenpakket bij omgevingsdiensten (het zogenaamde basistakenpakket) en de overdracht van bevoegdheden op het gebied van de Wet Bodembescherming.’

Stelsel van OD’s effectiever en slagvaardiger

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in 2020 heeft een commissie in het leven geroepen die moest onderzoeken: “Welke mogelijkheden u ziet om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken?” Met als einddoel het stelsel van omgevingsdiensten effectiever en slagvaardiger maken. Onder voorzitterschap van Jozias van Aartsen heeft de commissie in maart 2021 haar rapport gepubliceerd onder de titel “Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker van het bestuur”.

Tien aanbevelingen voor effectiever en onafhankelijker stelstel

De commissie heeft een tiental aanbevelingen geformuleerd die moeten leiden tot een effectiever en onafhankelijker stelsel. De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), S.P.R.A. van Weyenberg heeft op 13 december nog een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer gestuurd. Hij schrijft hierin over de acties die volgens hem nodig zijn voor de opvolging van de aanbevelingen van de commissie. Deze gingen over versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De OD’s en andere belanghebbenden, zoals VNG en OD NL worden in 2022 uitgenodigd hierover bestuurlijk verder mee te praten en denken.


Bert Pannekeet