E-formulieren


Via diverse formulieren kunt u bij ons aanvragen indienen. Hieronder vindt u alle formulieren. Via een aantal links wordt u doorverwezen naar een externe pagina waar u de formulieren direct online kunt invullen. Een aantal formulieren is te downloaden en 'offline' in te vullen. Voor de aanvraagformulieren Wet bodembescherming vragen wij u gebruik te maken van ons aanvraagformulier Wbb.

Stappenplan overige formulieren

Stap 1: download het gewenste formulier via deze pagina

Let op

Onvolledige aanvraag

Wanneer de aanvraag volledig wordt ingediend, zal er geen vertraging ontstaan bij de afhandeling ervan. Het is dus in uw en het algemeen belang dat de aanvraag wordt ingediend met alle verplichte bijlagen. Omgevingsdienst IJmond kan de beslistermijn opschorten indien een aanvraag onvolledig is, of wanneer er nadere informatie nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen.

Indien de beslistermijn wordt opgeschort wordt u op de hoogte gebracht met welke termijn. Ook hoort u welke documenten er nog nodig zijn om tot een besluit te komen. Wanneer er binnen dat termijn geen aanvulling plaatsvindt, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld.

Bodemrapporten als bijlage

We verzoeken u vriendelijk bij alle meldingen de bodemrapporten in aparte pdf's aan te leveren.

Ondernemers

Vergunning aanvragen of melding indienen

Bent u van plan iets te bouwen of slopen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen? Doe dan een vergunningcheck via het Omgevingsloket.

Wanneer u een bedrijf wilt oprichten of veranderen, adviseren wij te starten bij de ActiviteitenbesluitInternetmodule. De AIM is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

Melding ongewoon voorval

Melding bodemcalamiteit

Heeft u te maken met een calamiteit op of in de bodem, met mogelijke milieuschade als gevolg, dan verzoeken wij u dit per e-mail via calamiteitenbodem@odijmond.nl aan ons te melden.

Meldingen Besluit Bodemkwaliteit

Per 17 oktober 2019 is de ‘Beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland’ van kracht geworden. Voor kleinschalige werkzaamheden, waarbij minder dan 10m3 grond wordt ontgraven, is het niet langer noodzakelijk om een BUS-melding in te dienen. In plaats daarvan kunnen dergelijke werkzaamheden gemeld worden middels het formulier “Melding klein grondverzet (10m3 melding)”, hieronder te vinden.

De regels met betrekking tot het uitvoeren van bodemonderzoek blijven ongewijzigd.

Geluid

Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor bedrijven in gemeenten Velsen, Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk. Bedrijven gelegen in overige gemeenten kunnen bij die betreffende gemeente ontheffing aanvragen.

Melding mobiel breken