(Milieu) melding indienen

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels om zo een bijdrage te leveren aan het beschermen van het milieu. Milieuregels zijn grotendeels vastgelegd in de Omgevingswet.

Namens de gemeenten in ons werkgebied en de provincie Noord-Holland controleren wij bedrijven op de naleving van de geldende regels. Binnen ons werkgebied gaat het om circa 10.000 bedrijven, die wij hebben weergegeven op onze digitale kaart.

De Omgevingswet

De meeste bedrijven moeten voldoen aan de regelgeving binnen de Omgevingswet. Als uw bedrijf onder deze wet valt, zijn er meerdere mogelijkheden:

  • Uw bedrijf valt onder gemeentelijke regels. Deze staan in het Omgevingsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt per milieubelastende activiteit (MBA, voorheen een inrichting) of u een meldingsplicht heeft of niet.
  • Uw bedrijf valt onder algemene Rijksregels, u moet een melding doen of informatie toesturen.
  • Uw bedrijf heeft een omgevingsvergunning voor milieu nodig.

Het landelijke omgevingsloket

Welke mogelijkheid op uw bedrijf van toepassing is, valt en staat met het soort milieubelastende activiteit. U checkt dit via het Omgevingsloket. Wanneer u geen melding hoeft te doen of een informatieplicht heeft, dan bent u klaar. Dient u wel een melding te doen, dan kan dat direct in het Omgevingsloket.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze ook aanvragen via het Omgevingsloket. Bij de meeste bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) volstaat een melding of het toesturen van informatie. Complexere bedrijven hebben vaak een vergunning nodig.

Verandering binnen uw bedrijf

Wanneer u iets verandert binnen of aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld omdat u gaat verbouwen, gaat uitbreiden of uw bedrijfsactiviteiten veranderen, dan kan het betekenen dat er andere milieuregels voor u gaan gelden. Controleer dit altijd via het Omgevingsloket

Neem altijd eerst contact op met ons

Wanneer u een bedrijf wilt oprichten, of verbouwen, dan adviseren wij u eerst met ons contact op te nemen. Wij denken graag met u mee en kunnen dan ook direct beoordelen of uw geplande activiteiten onder de Omgevingswet of niet vallen. Wij kunnen u ook adviseren of u een vergunning nodig heeft of dat een melding volstaat.

Meer informatie over aanvraag of melding indienen via landelijke Omgevingsloket

BRZO en RIE bedrijven

Gedeputeerde staten (GS) zijn bevoegd gezag voor alle bedrijven die onder het BRZO 2015 vallen en alle bedrijven waarin een installatie staat als bedoeld in bijlage I, categorie 4 (chemische industrie), van de Richtlijn  industriële emissies (RIE-4-bedrijven).

Zogenaamde BRZO- en RIE-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen en Richtlijn industriële emissies) werken met veel gevaarlijke stoffen en/of stoten deze stoffen uit naar de lucht. De stoffen kunnen giftig, ontvlambaar of explosief zijn. Als er met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets mis gaat, kan dit leiden tot grote gezondheidsrisico's. BRZO- en/of RIE-bedrijven binnen ons werkgebied vallen onder het bevoegd gezag van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Meer weten over de regels vanaf 2024? Ga naar de website Informatiepunt Leefomgeving.


Incidenteel kunnen zich bij bedrijven ongewone voorvallen voordoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om branden of situaties waarbij stoffen vrijkomen die een nadelig gevolg voor het milieu kunnen hebben of hebben gehad. Deze incidenten kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is direct ingrijpen noodzakelijk.