Asbest


Sinds 1993 geldt een totaalverbod op asbesthoudende materialen. Toch zijn er nog steeds gebouwen waar zich asbest bevindt in bouwmaterialen, zoals golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil) en in pijpen voor schoorstenen. Daarnaast bevinden zich ook nog steeds asbestresten in de grond. Zodoende kan het voorkomen dat op de bodem, bijvoorbeeld in openbaar toegankelijke plantsoenen, nog steeds brokjes asbest of asbestbloembakken/voorwerpen worden aangetroffen. Omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid en het milieu, is het belangrijk dat het asbest zo spoedig mogelijk en veilig wordt opgeruimd.

Omgevingsdienst IJmond staat voor een veilige woon- en werkomgeving. U kunt daarbij helpen. Ziet u een sloop of verbouwing en vermoedt u dat het gaat om een pand van vóór 1994? Meld dit dan via asbest@odijmond.nl. Meer informatie over asbest vindt u op deze pagina.

Ketentoezicht

Hoewel het algemeen bekend is dat asbestvezels schadelijk zijn voor de gezondheid, wijst de praktijk uit dat bij verbouwingen van, en installatiewerkzaamheden in gebouwen nog steeds onvoorzichtig te werk wordt gegaan. Bewustwording, naleving van regelgeving en meldingsbereidheid bij betrokkenen is daarom zeer belangrijk. Anderzijds is ook toezicht nog steeds noodzakelijk. Optimaal toezicht vraagt om een goede informatieopbouw en -uitwisseling en prioriteitsstelling tussen alle handhavende instanties. Wij noemen dit ketentoezicht. Via dit ketentoezicht willen wij nalevingsgedrag van onder meer installatiebedrijven, waar het gaat om het bewerken van asbesthoudende materialen, veranderen.

Verbod op asbestdaken

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer tegen het verbod op asbestdaken gestemd. Dit betekent dat er geen definitief verbod op asbestdaken komt, per 1 januari 2025. Dit zegt niets over het gezondheidsrisico dat verweerde asbestdaken vormen voor de leefomgeving. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid.

Praktische werkwijzer

Om dit ketentoezicht te optimaliseren is het belangrijk dat instanties kennis met elkaar blijven uitwisselen en samen heldere afspraken maken. Om dit te faciliteren, hebben wij de praktische werkwijzer asbest opgesteld. Dit document, tezamen met een training van een middag, bieden wij gemeenten aan, om zo de aanpak van asbest te verbeteren.

Verbouwen/renoveren/slopen en asbest

Huurt of bezit u als particulier of bedrijf een bouwwerk waarvan de bouw voor 1 januari 1994 is gestart? Bent u van plan te gaan verbouwen, renoveren of slopen? Dan bent u verplicht onderstaande regels met betrekking tot asbest na te leven.

Particulieren

Download hier de folder asbest verwijderen. (pdf, 496 kB)

U mag als particulier diverse asbesttoepassingen zelf verwijderen:

  • Asbesthoudend hechtgebonden plaatmateriaal dat met schroeven bevestigd is of los ligt (met uitzondering van dakleien)
  • Niet gelijmd vloerzeil
  • Losliggende vloertegels

De totale hoeveelheid asbest die u als particulier mag verwijderen bedraagt per bovengenoemde toepassing 35 m² per kadastraal perceel. Is de totale hoeveelheid meer dan 35 m² of komt de toepassing niet in de eerder genoemde lijst voor? Dan gelden de regels zoals onder het kopje Bedrijven beschreven is.

Verwijdering

Via Milieu Centraal kunt een film bekijken over het veilig verwijderen van asbest. Voordat u asbest verwijdert, moet u een sloopmelding indienen via www.omgevingsloket.nl. Na de melding beoordeelt Omgevingsdienst IJmond de aanvraag, u ontvangt daarna een bericht van ons. U heeft dit bericht nodig wanneer u uw asbest wilt (laten) verwijderen. Het verwijderde asbest moet direct dubbel verpakt worden en worden ingeleverd bij de lokale afvalinzamelaar.

Dringend advies

Het is altijd verstandig om een asbestinventarisatierapport te laten opmaken. Ook als u één van de toepassingen in de eerder genoemde lijst gaat verwijderen. Het asbestinventarisatierapport maakt duidelijk of de toepassing hecht- of niet hechtgebonden is, geeft duidelijkheid over de hoeveelheid en ook de wijze van bevestiging wordt vermeld. Hiermee wordt duidelijk of u als particulier de toepassing zelf mag verwijderen. Een belangrijk punt is dat u voorkomt dat u asbest verwijdert dat voor u of uw omgeving een te groot risico geeft op het vrijkomen van schadelijke asbestvezels.

asbest1000

Bedrijven

Voor bedrijven in bezit van een bouwwerk geldt de volgende procedure:

  • Als ondernemer dient u bij renovatie of sloop het bouwwerk te laten inventariseren op de aanwezigheid van asbest door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau (**).
  • Na de asbestinventarisatie dient u een sloopmelding* in via www.omgevingsloket.nl.
  • U mag 4 weken na het indienen van de sloopmelding het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf (**). Dit geldt voor de toepassingen die in het asbestinventarisatierapport vermeld staan onder risicoklasse 2 of 2a.
  • De asbesttoepassingen welke vermeld staan onder risicoklasse 1 hoeven niet per se door een gecertificeerd bedrijf te worden verwijderd. Een willekeurige aannemer mag dit werk uitvoeren mits zij aantoonbaar op de hoogte zijn van hoe asbest op een veilige manier te verwijderen.
  • Bij risicoklasse 2 en 2a toepassingen dient er na afloop van de werkzaamheden een eindcontrole uitgevoerd te worden door een geaccrediteerd laboratorium waarmee bepaald wordt of u de ruimte waaruit asbest is verwijderd weer veilig kunt betreden.
  • Bij risicoklasse 1 is het ook mogelijk dat de aannemer die het werk uitgevoerd heeft een einddocument opstelt waarin hij aangeeft dat er geen asbesthoudende materialen of restanten zijn achtergebleven.
  • Het asbestafval dient door een erkende vervoerder naar de stort gebracht te worden.

De eindcontroledocumenten en de stortbonnen moeten binnen twee weken na afloop van de werkzaamheden verstuurd worden aan asbest@odijmond.nl.

*Indien er geen asbest aangetroffen wordt, dient u alsnog een sloopmelding in te dienen als u verwacht dat er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Blijft u onder de 10 m3 en is er geen asbest aangetroffen dan is een sloopmelding niet verplicht.

**Asbestinventarisatiebureau ’s en asbestverwijderingsbedrijven kunt u hier opzoeken.

Asbest wegwijzer

Veel gestelde vragen over asbest