Verplaatsen of hergebruiken van grond


Hergebruik van grond, bouwstoffen en baggerspecie

grondverzetHergebruik van grond, bouwstoffen en baggerspecie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Hergebruik zorgt er namelijk voor dat minder materiaal wordt gestort en minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gewonnen. Wanneer u grond wilt gebruiken, afkomstig van een andere locatie dan gelden daar wel regels voor. De regelgeving voor hergebruik van grond, bouwstoffen en baggerspecies staan beschreven op het landelijke Informatiepunt Leefomgeving.

Belangrijk bij hergebruik of verplaatsen van grond is dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie aansluit bij de kwaliteit en functie die de bodem heeft waar u deze wilt gebruiken. Uitgangspunt hierbij is dat een locatie altijd geschikt moet blijven voor de functie die deze heeft. Daarnaast mag de actuele kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren.

Voor bouwstoffen zijn de regels voor uitvoer en handhaving vereenvoudigd ten opzichte van eerdere wet- en regelgeving. Voor grond en baggerspecie is een nieuw beleidskader gemaakt waarin lokale overheden meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben gekregen om het bodembeleid beter te laten aansluiten op de plaatselijke situatie en hergebruik zo veel mogelijk te stimuleren. Gemeenten zijn het bevoegd gezag voor toepassingen op de landbodem.

U wilt grond afvoeren?

Wanneer u grond over heeft en wilt afvoeren, kunt u dit doen via een erkende inzamelaar. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De grond wordt bij het accepteren geïnspecteerd. Als daar aanleiding toe is, kan het bedrijf inzicht in de bodemkwaliteit verlangen door middel van bijvoorbeeld een bodemonderzoek. Voordat u grond naar een dergelijk bedrijf brengt, kunt u het beste eerst even contact met het bedrijf opnemen om te vragen wat u eventueel extra moet doen. Sommige erkende inzamelaars verlenen aanvullende service, zoals huur van een container of het ophalen van de grond.

Bodembeheernota, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart

Om grondverzet, conform het Besluit bodemkwaliteit, op een duurzame manier vorm te kunnen geven dient een gemeente te beschikken over een bodemfunctieklassenkaart, desgewenst een bodemkwaliteitskaart en desgewenst een bodembeheernota.

Voor het vinden van bovengenoemde documenten, klik op de kaart hieronder op uw gemeente

neutraal Nota Bodembeheer regio Waterland Nota Bodembeheer regio Waterland Nota Bodembeheer regio Waterland ga naar de website van Purmerend Nota Bodembeheer regio Waterland Nota Bodembeheer regio Waterland Nota Bodembeheer regio Waterland Nota Bodembeheer regio IJmond & Zuid-Kennemerland Nota Bodembeheer regio IJmond & Zuid-Kennemerland Nota Bodembeheer regio IJmond & Zuid-Kennemerland Nota Bodembeheer regio IJmond & Zuid-Kennemerland Nota Bodembeheer regio IJmond & Zuid-Kennemerland Nota Bodembeheer regio IJmond & Zuid-Kennemerland ga naar de website van de gemeente Haarlem Nota Bodembeheer regio IJmond & Zuid-Kennemerland

Nota Bodembeheer

In de Nota Bodembeheer staat beschreven op welke wijze moet worden omgegaan met bodembeleid. In de nota zijn de regels en procedures voor het binnen de regiogemeenten opnieuw toepassen van (licht verontreinigde) grond en baggerspecie als bodem nader toegelicht. De nota bodembeheer zegt ook niets over de kwaliteit van de grond of baggerspecie uit de herkomstlocatie. Die is beschreven in de regionale bodemkwaliteitskaart.

Bodemkwaliteitskaart

Via de bodemkwaliteitskaart is de actuele kwaliteit van de bodem in de regio vastgelegd. Daarbij is de regio ingedeeld in zones met dezelfde gemiddelde kwaliteit. De kwaliteit is weer onderverdeeld in achtergrondwaarden (ook wel AW2000 genoemd = schone grond), wonen (= licht verontreinigde grond) en industrie (= matig verontreinigde grond). De bodemkwaliteitskaart geldt niet voor de volgende locaties:

 • verdachte of ernstig verontreinigde locaties.
 • locaties die historisch zijn belast door puntbronnen (bijv. fabriekslocaties of benzinestations).
 • locaties die liggen binnen een bijzonder beschermingsgebied.
 • van de kaart uitgezonderde locaties, zoals (voormalige) stortplaatsen, begraafplaatsen.

Bodemfunctieklassekaart

Gemeenten binnen ons werkgebied hebben deze kaarten regionaal laten opstellen. Op de bodemfunctieklassenkaart is het gehele gebied van de regio ingedeeld in de functies: wonen, industrie en “niet ingedeeld” (o.a. het buitengebied). Een functie beschrijft (op hoofdlijnen) het gebruik van de bodem in het gebied. Voor de bodemfunctieklassenkaarten verwijzen wij naar de bijlages bij de bodembeheernota's.

Om te weten of de herkomst- of toepassingslocatie niet historisch belast is en of de bodemkwaliteitskaart geldig is, moet altijd een historisch onderzoek conform de NEN5725 laten uitvoeren. Met vragen hierover kunt u met ons contact opnemen.

In de rapportage van de bodemfunctieklassenkaart en de bodemkwaliteitskaart vindt u ook diverse ontgravings- en toepassingskaarten. Via deze kaarten ziet u waar u welke grond kan toepassen.

Voor het toepassen van grond, bouwstoffen en baggerspecie van buiten de regio gelden over het algemeen de landelijke regels van het Besluit bodemkwaliteit.

Meldingsplicht

Wilt u bouwstoffen, grond of baggerspecie (her)gebruiken? Dan moet u dit in veel gevallen van te voren melden. U kunt uw melding indienen via het landelijke meldpunt. Zij zorgen ervoor dat de melding bij ons terecht komt. Voor uw melding heeft u de volgende gegevens nodig:

 • formulier toets herkomst/aan te leveren historische gegevens (Indien conform de nota bodembeheer)
 • de kwaliteit van de toe te passen grond/baggerspecie/bouwstof
 • de hoeveelheid
 • de laagdikte
 • de locatie waar de grond/baggerspecie/bouwstof vandaan komt
 • de locatie waar de grond/baggerspecie/bouwstof zal worden toegepast
 • de startdatum van het project

Bouwstoffen

De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van de meldingsplicht. Voor twee categorieën geldt echter wel een meldingsplicht:

 1. de toepassing van IBC-bouwstoffen moet minimaal 30 dagen voor toepassing gemeld worden
 2. het opnieuw toepassen van bouwstoffen - zonder bewerking en onder dezelfde condities - door dezelfde eigenaar moet minimaal vijf dagen voor toepassing worden gemeld.

Een IBC-bouwstof is een bouwstof die meer uitloogt, maar die nog wel aan de emissie-eisen voor geïsoleerde toepassingen voldoet.

Grond en baggerspecie

Toepassingen van grond en baggerspecie moet u in principe altijd melden, tenzij:

 • u baggerspecie verspreidt op het aangrenzende perceel
 • toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt door particulieren
 • de toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt binnen één vestigingslocatie van een landbouwbedrijf. Voorwaarde hierbij is dat de grond of baggerspecie ook afkomstig is van deze vestigingslocatie
 • u schone grond of baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 toepast.

U dient uw melding minimaal vijf dagen voor toepassing in te dienen. Als u schone grond en baggerspecie in hoeveelheden groter dan 50 m3 toepast, hoeft u slechts éénmaal de toepassingslocatie te melden.

Wanneer het voor uw werkzaamheden nodig is dat u grond tijdelijk aan de kant moet zetten, zonder dat u deze bewerkt, dan kunt u (zolang er geen sprake is van ernstig verontreinigde grond) deze grond zonder melding weer terugplaatsen. Dit gaat bijvoorbeeld op bij de aanleg van kabels en leidingen.

Bij een ingediende melding, waarbij het grondverzet plaatsvindt op basis van de regionale bodemkwaliteitskaart, hoeft u geen aparte gegevens over de kwaliteit in te dienen. De bodemkwaliteitskaart is dan het bewijsmiddel. Wel moet u in deze gevallen altijd een historisch onderzoek laten uitvoeren.