Bomen kappen en rooien

Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, wortels, allergie of schaduw. Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u de overlast melden bij de gemeente. Heeft u last van bomen van de buren? Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken.

Vergunning aanvragen

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u mogelijk een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen. Via het landelijke online Omgevingsloket kunt u controleren of u daadwerkelijk een omgevingsvergunning nodig heeft. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

 • Een omschrijving van de boom (omvang en soort).
 • Ee plaats van de boom of bomen (adres en plaats op het perceel met kadasternummer)/
 • Uw belang bij de aanvraag/
 • Eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom.

Gewone (reguliere) en uitgebreide procedure

Voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kent de gemeente twee procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

In beide procedures beoordeelt de groenadviseur van gemeente Zandvoort op locatie de boom of bomen en adviseert de gemeente op de aanvraag. De adviseur beoordeelt bijvoorbeeld hoe groot de risico’s zijn voor de omgeving en of er schadelijke gevolgen zijn te verwachten voor beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden.

 • De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen acht weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met zes weken.
 • De beslistermijn voor een uitgebreide procedure is zes maanden. Deze mag met zes weken verlengd worden.

Afwijzing van een verzoek

Uw verzoek kan worden afgewezen als de boom:

 • Geen hinder oplevert.
 • Een markant onderdeel is van een bepaalde straat.
 • Onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij.
 • Deel uitmaakt van een Natura 2000 gebied.
 • Een monumentale status heeft (zie hieronder).
 • De overlast ook op een andere wijze voorkomen kan worden.

Anderen kunnen ook bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg ervoor dat u vooraf met uw omgeving heeft overlegd.

Wilt u bezwaar maken tegen een vergunningsaanvraag?

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen zes weken vanaf de publicatiedatum van de aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen zes weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.

Waar nog meer aan denken

Eigenschappen van een boom

In dit kader wordt onder een boom verstaan een houtachtig, opgaand gewas zowel levend als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. Voor gemeentebomen geldt een dwarsdoorsnede van 10 centimeter op 1,3 meter hoogte. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.

Monumentale status van een boom

Monumentale bomen of struiken staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument. Bomen op deze lijst kunnen kleiner zijn dan die waarvoor normaal gesproken een vergunning aangevraagd moet worden. Bomen of struiken op deze lijst mag u niet kappen of stevig snoeien.

Een boom is een monument als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving, bijvoorbeeld een herdenkings- of markeringsboom, kunnen monument zijn.

Om een omgevingsvergunning voor het kappen van een monumentale boom te krijgen, moet u kunnen bewijzen dat er goede redenen zijn. Een reden kan zijn dat deskundigen hebben bewezen dat de boom een risico op schade verhoogt of ongelukken kan veroorzaken.

Broedseizoen

Tijdens het broedseizoen mag u in veel gevallen geen bomen kappen. Ook niet als u een omgevingsvergunning heeft. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli. Het is verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en vernielen.

Overlast van een boom of gevaarlijke situaties

Is er een risico dat takken afbreken en op het fietspad of wegdek terecht komen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Als onderhoud van de boom die overlast veroorzaakt niet genoeg kan helpen, dan wordt er toch een kapvergunning toegekend.