Warmtenet IJmond


We stappen over op duurzame energie én duurzame warmte. Want in 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Het (her)gebruik van warmte uit de eigen regio komt daardoor steeds vaker ter sprake. In 2021 zal, dankzij de Transitievisie Warmte, duidelijk zijn welke wijk op welk moment overstapt op duurzame warmte.

Het warmtenet is een duurzame manier van verwarmen. In de regio IJmond doen verschillende partijen al langer onderzoek naar de mogelijkheden.

Een warmtenet

Een warmtenet is technisch gezien een systeem van goed geïsoleerde buizen die warm water naar woonwijken en andere gebouwen transporteert. In plaats van met de cv-ketel wordt de woning verwarmd met warmte die ergens anders vandaag komt. Het is een soort cv-installatie in het groot. Je hebt ergens in de wijk een centrale ‘ketel’ (een warmtebron). Met buizen gaat het warme water naar de huizen. Via een speciaal 'kastje’ (warmtewisselaar) kun je de warmte gebruiken voor verwarming en warm water. Het afgekoelde water gaat terug naar de ‘ketel’, die het weer opwarmt.

Een warmtenet is een van de manieren waarop woningen duurzaam en toekomstbestendig verwarmd kunnen worden, naast groen gas en elektriciteit. Warmtenetten zijn met name interessant in gebieden met een hoge bouwdichtheid in combinatie met geschikte, robuuste warmtebronnen in de buurt.

Samenwerking in regio

Eind 2017 heeft de Stuurgroep Energietransitie IJmond (bestaande uit wethouders en ambtenaren uit gemeente Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Omgevingsdienst IJmond) afvalverwerker HVC verzocht om samen met Firan een verkenning uit te voeren naar de realisatie van een warmtenet in de IJmond. HVC heeft in een aantal regio’s, waaronder Alkmaar, al een warmtenet liggen.

De stand van zaken eind 2020 is dat in gemeente Velsen en gemeente Beverwijk samen met wooncorporaties WoonOpMaat, Velison Wonen, WB Velsen en Pré Wonen gekeken wordt naar de mogelijkheid om op termijn woningen aan te sluiten op een warmtenet. Op dit moment wordt er met de woningbouwcorporaties onderzocht of de 18.000 woningen van de corporaties verwarmd zouden kunnen worden middels een warmtenet. Dat betekent dat we in eerste instantie corporatiewoningen zullen aansluiten, later particulieren, bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed. De bronnen die we hierbij onderzoeken zijn restwarmte van bedrijven, geothermie (uit de bodem), aquathermie (uit water) en riothermie (uit riolering).

Ook werken we samen in de Metropoolregio Amsterdam met het ministerie van Economische Zaken, waarmee een Green Deal Warmte Koude is afgesloten om obstakels op nationaal niveau op te lossen.

Wat betekent dit voor u?

Uw wijk wordt uitgekozen om over te gaan op een warmtenet als dat technisch en financieel gezien de meest voor de hand liggende optie is. Het alternatief is all electric, door middel wat een warmtepomp of infraroodpanelen. Vraag bij uw gemeente na wat er voor uw wijk in de planning staat. In 2021 moeten de Transitievisies Warmte in de gemeente vastgesteld worden. Dat is een tijdspad waarin u vindt wat er, op dit moment, tot 2030 voor uw woning op de planning staat.

Technisch gezien zal er gegraven worden in de straat, wordt de gasaansluiting verwijderd en wordt er een warmtewisselaar in uw woning geplaatst. U zult overstappen op elektrisch koken, uw woning zal - indien nog niet gebeurd - geïsoleerd moeten worden en van juiste ventilatie voorzien. Meer informatie over te nemen stappen kunt u vinden op de website van Milieu Centraal.

Nu al duurzaam verwarmen?

Indien uw wijk op een warmtenet aangesloten kan worden, is het verstandig te wachten met een elektrisch alternatief. In alle gevallen is het isoleren van uw woning de beste eerste stap in verduurzaming. Indien voor uw woning duidelijk is dat deze niet op een warmtenet kan worden aangesloten, dan kunt u denken aan elektrische verwarming. Dat gebeurt met een warmtepomp of infraroodpanelen.

Bronnen voor de informatie op deze website: projectleiding Omgevingsdienst IJmond, www.hier.nu en www.milieucentraal.nl.

Denkt u mee?

Momenteel werken we aan de Transitievisie Warmte (TVW), waar vanaf volgend jaar Wijkuitvoeringsplannen (WUP) uit zullen komen. In de TVW komt naar voren voor welke wijken een warmtenet haalbaar is. In die wijken worden bewoners benaderd om mee te denken over de verdere uitvoering. Ook kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep in uw gemeente.

Kansenkaart

kansenkaart

De kansenkaart geeft inzicht in welke gebieden goede kansen hebben op en geschikt zijn voor aansluiting op Warmtenet IJmond.

Daarnaast wordt er door de gemeenten een transitie visie warmte opgesteld. In deze transitie visie warmte wordt aangegeven op welke manieren wijken het beste aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

Meer informatie ontvangen, als ondernemer of particulier? Contact Marcus Sloog. projectleider Warmtenet, via e-mail msloog@odijmond.nl