Geluid


Onze omgeving laat zich horen

Geluid van verre reizen, geluid van dagelijks woon-werkverkeer, geluid van geld verdienen en van brood op de plank. Maar stilte is bepaald niet oorverdovend. De gemeenten in ons werkgebied hebben te maken met geluidbelasting door weg-, railverkeer, industrie en luchtvaart. Het gebied kent rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen. Er is zware industrie, spoorlijnen en het ligt onder aanvliegroutes van Schiphol. Al deze factoren dragen bij aan de geluidbelasting op het leefgebied in de regio.

Geluid in uw milieuvergunning

Bedrijven moeten zich houden aan bepaalde geluidnormen op grond van de Wet milieubeheer. Als u een aanvraag indient voor een milieuvergunning beoordelen wij aan welke geluidnormen u moet voldoen. Soms is het nodig dat u een geluidonderzoek laat uitvoeren. Als omwonenden geluidoverlast van uw bedrijf ondervinden, voeren wij geluidmetingen uit om te bepalen of uw bedrijf de geluidnormen wel naleeft. Als blijkt dat de geluidnormen worden overschreden, moet uw bedrijf actie ondernemen.

Bouwplannen

bouwen 580x200

Als de gemeente, een projectontwikkelaar, burger of een bedrijf bouwplannen heeft in uw omgeving, toetsten wij deze plannen aan de Wet geluidhinder. Het kan zijn dat een geluidonderzoek moet worden uitgevoerd. De geluidbelasting wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder. In een geluidonderzoek wordt berekend welke geluidbelasting vanuit de omgeving op de woning wordt verwacht. Uit het onderzoek kan tevens blijken of maatregelen getroffen moeten worden om de geluidbelasting te beperken en of een Hogere Waarde procedure Wet geluidhinder noodzakelijk is. Deze maatregelen kunnen variëren van technische maatregelen in het project tot geluidwerende maatregelen bij de omliggende woningen. Direct omwonenden worden hiervan op de hoogte gesteld. We begeleiden eventuele geluidisolatieprojecten aan woningen.

Horeca

Ook horecabedrijven moeten voldoen aan geluidnormen. We verrichten regelmatig geluidmetingen om te controleren of de geluidbelasting binnen de grenzen blijft. Ondernemer uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen kunnen bij ons, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, twaalf keer per kalenderjaar een zogeheten vrijstelling van de geluidnormen aanvragen. Gebruik daarvoor ons online formulier.

Industrieterrein

Voor de industrieterreinen gelden speciale geluidzoneringen. Dit betekent dat alle bedrijven op het industrieterrein gezamenlijk niet meer geluid mogen produceren dan volgens de zonering is vastgesteld. Daarnaast worden in het kader van de milieuvergunning geluidnormeringen per bedrijf vastgesteld.

Evenementen

evenement

Als u een evenement (feestweek, kermis, markt e.d.) wilt organiseren dient u hiervoor een vergunning aan te vragen bij uw gemeente op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De vergunning stelt onder andere voorwaarden aan de geluidniveaus en de duur dat bijvoorbeeld een band mag optreden in de open lucht. Wij adviseren over de voorwaarden met betrekking tot geluid in deze vergunning. Indien nodig verrichten we geluidmetingen tijdens het evenement en controleren we of de de geluidnormen niet worden overschreden. De gemeente en de politie zien toe op de naleving van de voorschriften van de vergunning.

Woningen

Een geluidscherm kan geluidhinder bij woningen verminderen. De Wet geluidhinder schrijft bepaalde geluidnormen voor waaraan woningen mogen worden blootgesteld. Worden deze normen overschreden dan moeten maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting omlaag te brengen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsisolerende maatregelen. Wij toetsen nieuwe plannen van de gemeente voor woning- of wegenbouw en nieuwe plannen van bedrijven aan de Wet geluidhinder en begeleiden eventuele geluidsaneringen.

Vliegverkeer

Het vliegverkeer van en naar Schiphol gaat over ons werkgebied. Gemeenten, provincie, inwoners en vertegenwoordigers van de luchtvaart praten via diverse overlegstructuren met elkaar over de ontwikkelingen rond Schiphol.

Klachten over vliegverkeer kunt u melden bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Vragen en klachten over het vliegverkeer, baangebruik, aanvliegroutes, veiligheid of over het Schipholbeleid zullen door deskundige medewerkers in behandeling worden genomen.