Regionale visie en programma


Om de luchtkwaliteit te verbeteren werken overheden samen op zowel landelijk als regionaal niveau.

Binnen de IJmond vormt het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit het uitvoeringsprogramma op het gebied van schonere lucht voor de IJmondgemeenten. Het programma geeft uitvoering aan de regionale visie op een gezondere leefomgeving IJmond en sluit aan bij de onderwerpen uit het Schone Lucht Akkoord.

Het Schone Lucht Akkoord (SLA)

In 2020 hebben de IJmondgemeenten het SLA ondertekend. Het SLA is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Het doel van het SLA is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren.

Lees meer:

Regionale visie luchtkwaliteit

De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk werken samen aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij worden daarbij geadviseerd door de GGD Kennemerland en Omgevingsdienst IJmond.

In dat kader is samen met provincie Noord-Holland een regionale visie luchtkwaliteit vastgesteld:  ‘Onze visie op een gezondere leefomgeving IJmond.’

Met het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2021-2025, wordt er invulling gegeven aan de uitvoering van deze regionale visie en aan het Schone Luchtakkoord.

Lees meer:

Programma Tata Steel

Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig. Het Programma Tata Steel 2020-2050 bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte als voor de langere termijn.

Lees meer:

Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit (NSL)

In Nederland zijn de overheden samen verantwoordelijk voor een goede luchtkwaliteit. Veel overheden werken samen aan dat doel. Zij doen dat in een samenwerkingsprogramma: het NSL.

Het NSL vervalt als de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking treedt. Onder de Omgevingswet kunnen gemeenten met lokaal beleid nadere invulling geven.