Regionale visie en programma


Gezondheid en Luchtkwaliteit in de IJmond

programma - strand_industrie

De gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk (hierna IJmondgemeenten), geadviseerd door GGD Kennemerland en Omgevingsdienst IJmond (ODIJ), zetten in nauw overleg in op een gezamenlijk programma dat zich richt op gezondheid door het verbeteren van de luchtkwaliteit. Door samen te werken, als één overheid, kunnen stappen worden gezet om samen met de inwoners en de bedrijven in de IJmond werk te maken van een gezonde en leefbare omgeving.

In dat kader is tevens ‘Onze visie op een gezondere leefomgeving IJmond’ en het Programma Tata Steel 2020 – 2050 door de IJmond Gemeenten en provincie Noord-Holland vastgesteld. Tata Steel is echter niet de enige bron in de IJmond. Er vinden ook emissies naar de lucht plaats als gevolg van wegverkeer, overige bedrijven, scheepvaart en woonomgeving. De bijdragen van deze bronnen zijn ten opzichte van de emissies van Tata Steel klein, echter het is van belang om ook voor deze bronnen een extra inspanning te leveren om de gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren. Het programma zet daarom in op bredere mogelijkheden om de gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren, door te richten op intensivering van beleid en maatregelen binnen gemeentelijke bevoegdheden op het gebied van industrie en bedrijvigheid, woon- een leefomgeving, mobiliteit en scheepvaart.