Overtredingen

Om schade aan het milieu of overlast naar de omgeving te voorkomen is het van groot belang dat bedrijven zich aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit houden. Voldoet uw bedrijf niet aan de milieuregels dan bent u strafbaar. Wij zullen u daarop aanspreken en indien nodig actie ondernemen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen we als volgt optreden:

Beëindigen overtreding in goed overleg

Heeft de overtreding geen directe milieugevolgen en is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid, dan krijgt u de mogelijkheid om binnen een gestelde termijn de overtreding te beëindigen. U kunt hierbij denken aan het niet scheiden van afval of het niet keuren van bijvoorbeeld een vloeistofdichte vloer. Bij niet ernstige overtredingen wordt gehandhaafd in drie stappen. Na de eerste controle volgt een schriftelijke waarschuwing, met een termijn waarbinnen de overtreding moet worden beëindigd. Bij voortduring van de overtreding volgt na de hercontrole een schriftelijke vooraankondiging met een voornemen tot een bestuurlijksrechtelijke transactie. Pas bij de derde controle wordt een bestuursrechtelijke sanctie opgelegd. Als het gaat om een overtreding met grote risico's voor het milieu (opslag van gevaarlijke stoffen is bijvoorbeeld niet in orde) dan kan de milieu-inspecteur in twee stappen of direct optreden volgens het bestuursrecht. Hierbij kan er ook voor gekozen worden om tevens strafrechtelijk op te treden.

Beëindigen overtreding via het strafrecht

Proces-verbaal

Naast de milieupolitie is een aantal medewerkers van Omgevingsdienst IJmond bevoegd een procesverbaal op te maken. Deze medewerkers zijn tevens buitengewoon opsporingsambtenaar. Het proces-verbaal gaat naar het arrondissementsparket in Haarlem. In de meest voorkomende gevallen bepaald de Officier van Justitie dat u de overtreding kunt schikken. Dit betekent dat u populair gezegd de overtreding kunt afkopen. Het kan echter ook voorkomen dat het proces-verbaal leidt tot een rechtszaak, waarbij de rechter de straf bepaalt. Daarnaast kan de Officier van Justitie een voorlopige maatregel treffen, op grond waarvan bepaalde werkzaamheden niet langer mogen worden verricht. In ernstige gevallen kan de rechter (een deel van) het bedrijf stilleggen.

Bestuurlijke transactie

De buitengewoon opsporingsambtenaren van Omgevingsdienst IJmond zijn tevens bevoegd om een 'bestuurlijke transactie' aan te bieden. Dit houdt in dat u zonder tussenkomst van de Officier van Justitie of de rechter een boete krijgt (te vergelijken met een parkeerboete). Als u de boete niet betaalt, kan het Openbaar Ministerie u dagvaarden voor de rechter. De boete zal dan echter altijd hoger uitvallen dan de aangeboden transactie. U kunt overigens altijd zelf aangeven dat u de zaak liever behandelt ziet door de Officier van Justitie of de rechter.

Beëindigen overtreding via het bestuursrecht

De gemeente is bevoegd via het bestuursrecht een einde te maken aan milieuovertredingen. Wij adviseren het gemeentebestuur hierover. Bent u het niet eens met de opgelegde maatregel, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Dwangsom

De gemeente kan u een dwangsom opleggen. Dit betekent dat u voor iedere periode dat u een bepaalde milieuregel overtreedt een geldbedrag moet betalen. Hoe langer u weigert de overtreding te beëindigen hoe hoger het te betalen bedrag wordt. Leidt de dwangsom niet tot beëindiging van de overtreding dan kan de gemeente overgaan tot een andere bestuurlijke maatregel.

Bestuursdwang

De gemeente kan besluiten tot het toepassen van bestuursdwang. U wordt dan nog nogmaals in de gelegenheid gesteld de overtreding te beëindigen. Geeft u hier geen gehoor aan dan maken wij, op uw kosten, een einde aan de overtreding.