Melding ongewoon voorval

Incidenteel kunnen zich bij bedrijven ongewone voorvallen voordoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om branden of situaties waarbij stoffen vrijkomen die een nadelig gevolg voor het milieu kunnen hebben of hebben gehad. Deze incidenten kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is direct ingrijpen noodzakelijk.

Een bedrijf moet een ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag melden.

Wat is een ongewoon voorval?

De volgende voorvallen worden beschouwd als ongewone voorvallen:

 • Brand en/of explosie.
 • Voorvallen waarbij schadelijke stoffen in of op de bodem zijn gekomen of dreigen te komen.
 • Storingen in installaties en voorzieningen
 • Voorvallen die leiden of kunnen leiden:
  tot een emissie van schadelijke stoffen, dampen en gassen
  tot een emissie van (acuut-) toxische stoffen, dampen en gassen.

Wat moet u doen?

Als er op uw bedrijf een ongewoon voorval plaats vindt of dreigt te ontstaan dan moet u:

 • Maatregelen nemen om de nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
 • Het voorval zo snel mogelijk aan ons melden. Dit kan 24 uur per dag en zeven dagen per week via het semafoonnummer 06-65013610. Let op: dit semafoonnummer is niet bestemd voor het melden van (geluids)klachten! Hiervoor kunt u tijdens kantooruren ons algemeen nummer bellen: 0251-263863.
 • Achteraf moet u schriftelijk over een aantal punten nadere informatie aan ons verstrekken. Volgens de Wet milieubeheer moet u in ieder geval informatie geven over de volgende vijf punten:
 1. Oorzaken en omstandigheden
 2. Vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen
 3. Andere belangrijke zaken die de aard en de ernst van de gevolgen kunnen beïnvloeden
 4. Maatregelen ter voorkoming, beperking of ongedaan maken van gevolgen
 5. Maatregelen ter voorkoming dat voorval zich nogmaals voordoet in de toekomst.

Wat gebeurt er met uw melding?

Een van onze medewerkers neemt na uw melding zo spoedig mogelijk contact met u op. De medewerker beoordeelt of hij of zij ter plaatse komt en bespreekt met u de getroffen en/of de te treffen maatregelen.