Vliegverkeer


Schiphol

Vliegverkeer van en naar Schiphol heeft invloed op de leefomgeving van inwoners. Zo ervaren inwoners onder andere geluidsoverlast en gezondheidseffecten van vliegverkeer. Gemeenten werken samen in hun streven de hinder voor de regio beperkt te houden. Op deze pagina vindt u informatie en links over dit dossier.

Bestuurlijke agenda

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen hebben ongeveer gelijklopende belangen waar het gaat om hinderbeperking. De IJmond en Midden-Kennemerland liggen vooral onder aan- en uitvliegroute van de Polderbaan. Dit is bijna geheel ‘buitengebied’ waar het vlieghinder betreft. Het buitengebied is het gebied tussen de 58 en 48 Lden geluidscontour (zie afbeelding). Om die gezamenlijke belangen te benadrukken werken de negen samen via een Bestuurlijke Agenda (pdf, 1.7 MB) (pdf, 1.7 MB). In deze agenda staat beschreven op welke wijze de negen gemeenten gezamenlijk inzetten op onderwerpen als geluidshinder, veiligheid, luchtkwaliteit, wonen en vliegen en de communicatie met bewoners.

Bestuurlijke Regie Schiphol

Naast deze samenwerking van negen gemeenten werken in de regio Schiphol gemeenten en provincies ook samen via de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Het doel van de BRS is om de belangen van de regio te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. Via de BRS vindt interbestuurlijke samenwerking plaats (Rijk-Provincies-Gemeenten). Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Noord-Holland (verwijst naar een andere website).

Inzet BRS

Gemeenten en provincies werken aan uiteenlopende maatschappelijke opgaven in de Schipholregio. Denk daarbij aan wonen, bereikbaarheid, energietransitie en natuur. Luchtvaart speelt hierbinnen een nadrukkelijke rol. Economisch is de luchthaven van belang, tegelijkertijd heeft het vliegverkeer in de Schipholregio een grote impact op de leefomgeving.

De maatschappelijke belangen zijn groot, divers en schuren soms met elkaar. Het vinden van een goede balans hierin vraagt om interbestuurlijke afstemming tussen de diverse opgaven waar Rijk en regio samen in het gebied aan werken. De BRS streeft daarin naar een balans tussen duurzame connectiviteit én een gezonde leefomgeving.

Ervaart u overlast van vliegverkeer?

U kunt hierover een melding indienen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (verwijst naar een andere website), oftewel BezoekBas. Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Op de site van Bezoekbas.nl (verwijst naar een andere website) heeft u direct toegang tot achtergrondinformatie rondom Schiphol, informatie over baan- en routegebruik en meer informatie over vliegtuiggeluid. Wanneer u uw hindermelding indient bij BAS wordt deze ook opgenomen in de statistieken en klachtenoverzichten.

Meetpunten

Na de ingebruikname van de Polderbaan ontstond er een toename van geluid, veroorzaakt door vliegverkeer. Om zicht te houden op het geluid van vliegverkeer, heeft Schiphol in de regio diverse meetpunten geplaatst.

De meetpunten staan onder meer in Assendelft, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Hoofddorp, Limmen, Oostzaan, Spaarndam, Uitgeest, Velsen Noord, Velserbroek en Zaandam.

Voor rapportages van deze en andere meetpunten kunt u terecht op de website van NOMOS online(verwijst naar een andere website).